Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwalifikacje zawodowe

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 7.04.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się na zasa ...

Koszty uzyskania przychodów

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2003 r. uprzejmie informuje, że poruszone w nim zagadnienie dotyczące zaliczania w koszty działalności wydatków przedsiębiorcy poniesionych na odpłatne dokształcanie regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przepisów wymienionej ustawy wyni ...

Czy wydatek za kurs językowy z Oxford Hause College w W. Brytanii można odliczyć od podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. w sprawie wydatków poniesionych na naukę języka obcego informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit b oraz ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Czy od kwot przekazanych na konto uczelni, stanowiących świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika potrąca się podatek dochodowy od osób fizycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) -w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego zwolnienia świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku wyjaśnia, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 ...

Zwracam się z zapytaniem czy w/g art. 21 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 roku – zwolnienia przedmiotowe dotyczą dofinansowania ze środków budżetowych następujących form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor planuje ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli odbywa się w formach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych. Formy zewnątrzszkolne to: studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne, seminaria, szkolenia. Nauczyciele w obecnych czasach płacą indywidualnie uczelniom i zakładom doskonalenia zawodowego za wszelkie formy podnoszenia kwalifikacji. Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Sportu zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela przekazał do szkoły środki finansowe z budżetu na dofinansowanie opłat ponoszonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uważam, że zgodnie z art. 21 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 roku – zwolnienia przedmiotowe dotyczą dofinansowania ze środków budżetowych wymienionych powyżej form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników. Uprzejmie proszę o potwierdzenie słuszności mojego stanowiska.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. uzupełnione w dniu 16.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję: Stosownie do postanowień art. 21 ...

Czy koszty szkolenia z tytułu kursu dla członków Rad Nadzorczych podlegają odliczeniu od podatku jako wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr ...

Czy od wypłat dokonanych na częściowe pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (czesne) lub doskonalenia zawodowego (kursy , opłaty, studia) należy pobierać zaliczki na podatek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. uzupełnione własnym stanowiskiem w piśmie z dnia 23.04.2004 r. wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. N ...

Spółka w celu zwiększenia wydajności pracowników biurowych, wykonujących obowiązki w bankach, urzędach i innych instytucjach zamierza skierować swoich pracowników na kurs prawa jazdy. Koszty kursu pokryje Spółka. Czy przyznane świadczenie w postaci kursu prawa jazdy pracowników jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisem art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zwrot w „celu” użyty w tym przepisie oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika ...

Dyrektor Gimnazjum zwraca się z prośbą o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczacego zwolnienia przedmiotowego wolnego od podatku “świadczeń przyznawanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem....” Na podstwie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (jedn.tekst Dz.U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z późn. zm.) szkoła otrzymuje środki budżetowe na dofinansowanie opłat ponoszonych przez nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor planuje ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w formach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych, jak: studia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne, seminaria, szkolenia. W nawiązaniu do cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 70a ust. 3 – Karta Nauczyciela proszę o wyjaśnienie dotyczące: 1.Skierowania przez dyrektora szkoły nauczyciela na kształcenie zgodnie z potrzebami wynikającymi z projektu organizacji szkoły. 2.Nauczyciel sam podejmuje dokształcanie w celu doskonalenia swoich umiejętności. W obu przypadkach nauczyciel ponosi wysokie koszty kształcenia, które szkoła częściowo pokrywa w ramach posiadanego budżetu. 3.Szkolenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane przez instytucje, np. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, na terenie szkoły. Koszty szkolenia pokrywa w całości szkoła. W roku 2004 maksymalna kwota dla jednego nauczyciela wynosi 750 zł.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję : Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o poda ...

Generowanie strony w 6 ms