Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawa transportowa

Czy w przypadku dostawy gazet dla kontrahenta zagranicznego w Niemczech podatnik, który jest zgodnie z umową obciążony kosztami dalszego transportu gazet do punktów sprzedaży detalicznej, winien naliczać podatek od towarów i usług według stawki 22% od kwoty brutto podanej na fakturze dokumentującej koszty tego transportu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2006 r. (data wpływu: 30.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usł ...

1. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Z w wysokości równej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży alkoholu etylowego na rzecz X (wynikającą z Umowy Dostawy), a ceną alkoholu etylowego nabytego przez Z od podmiotów trzecich, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy Spółka dokonuje w prawidłowym momencie zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 13 czerwca 2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

Generowanie strony w 36 ms