Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sieć przesyłowa

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci przesyłowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2007 r. (data wpływu) w sprawie stosowania przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci przesyłowych, Burmistrz Mieroszowa n ...

Czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. nowo wybudowanego fragmentu sieci energetycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. 2 pkt 6, art.5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastoso ...

W budynku Wspólnoty znajduje się pomieszczenie, w który zlokalizowana jest stacja transformatorowa, która stanowi własność zakładu energetycznego. Przy pomocy tej stacji rozsyłana jest energia elektryczna do budynków. Pomieszczenie to jest wynajmowane zakładowi energetycznemu. Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu pomieszczenia na stację transformatorową przedsiębiorstwa energetycznego jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy ponoszone przez Spółkę opłaty przyłączeniowe za podłączenie do gazowych sieci przesyłowych innych spółek powinny być włączone do wartości początkowej gazociągów, czy też powinny być zaliczane do kosztów podatkowych na bieżąco, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami w dacie poniesienia kosztu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię Mieszkaniową z najmu pomieszczeń oraz dzierżaw terenów pod stacje transformatorowe zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy poniesione wydatki należy potraktować zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej jako „koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”, czy też zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy jako „przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Czy nakłady poniesione przez Spółkę na wykonanie infrastruktury technicznej, którą Spółka jest zobowiązana przekazać nieodpłatnie zakładowi energetycznemu są kosztami uzyskania przychodów Spółki? A jeśli tak, to w jakim momencie należy te nakłady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


W którym momencie Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poszczególne części opłaty z tytułu przyłączenia do sieci gazowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 45 ms