Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pracodawca

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 21.01.2003 r. (data wpływu do US 27.01.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści Pana pisma wynika, że jest Pan pracownikiem polskie ...


Czy sprzedaż towarów handlowych na rzecz pracodawcy wyłącza podatników z opodatkowania podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.01.2004r. - data wpływu 29.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, mogą ...

- czy zwrot wydatków dla pracowników za szkła korekcyjne i okulary do pracy głównie przy komputerze poniesione w części przez Pana jako pracodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, - czy otrzymana wartość świadczenia jest dochodem zwolnionym u pracownika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. - data wpływu do Urzędu, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie : zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wydatku poniesionego na zakup szkieł korekcyjnych, okularów dla pracownika z przeznaczeniem ich do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniem leka ...

Czy firma wynajmująca od osoby fizycznej na podstawie umowy najmu mieszkanie – przeznaczone na potrzeby pracownika, kwotę na wynajem musi ująć w fakturze wewnętrznej i umieścić ją w rejestrze sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004r.(data wpływu 14.01.2004r.) bez znaku, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opoda ...

uzupełnić

W dniu 22.01.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy zakresu stosowania art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przedstawiając stan faktyczny spraw ...

Opodatkowanie dochodów z tytułu odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika tj. nie wypłacenie wynagrodzeń

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.02.2004 r. uzupełnione następnie pismem z dnia 10.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) – udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W skierowanym do tut. organu piśmie Jednostka zwróciła si ...

Czy składki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę sa kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?Czy w/w składki opłacane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?

1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 57 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są składki o ...

uzupełnić

Pismem z dnia 15.01.2004 r. (data wpływu 19.01.2004 r.) pełnomocnik pan Andrzej Z. działający w imieniu pana Wojciecha S. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 14.01.2004 r. (stanowi ono załącznik nr 1 do wniesionego pisma) zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczy możliwości o ...

Czy pracownikom przejętym w trakcie roku podatkowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nowy pracodawca powinien wystawić informacje PIT-11 za cały rok czy jedynie za okres od dnia przejęcia pracowników ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na mocy art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Pytają Państwo czy pracownikom przejętym w trakcie roku podatkowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nowy pracodawca powinien wystawić informacje PIT-11 za cały rok czy ...

Generowanie strony w 4 ms