Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: studia podyplomowe

Czy otrzymana pomoc publiczna z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów studiów podyplomowych właściciela firmy oraz pracownika stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 114 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Pani C., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 28.12.2006 r., uzupełniony pismem z dn ...

Czy korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty zapłacone przez Spółkę z tytułu czesnego za studia podyplomowe oraz za kursy językowe pracowników Spółki?

7 maja 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 21 maja 2007r. oraz 20 lipca 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca kieruje swoich pracowników na zaoczne studia podyplomowe oraz na kursy językowe, w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, przydatnych lu ...

Czy wartość świadczeń pieniężnych z tytułu opłat za studia podyplomowe sfinansowane przez pracodawcę jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a -14 d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr.8 poz.60 z poźń.zm.) , w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2007r. (wpływ 02.05.2007r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu opłat za studia podyplomo ...

Czy wartość świadczeń przyznanych pracownikowi w związku ze skierowaniem go na studia MBA odbywające się za granicą jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem, czy Spółka jest zobowiązana - jako płatnik - do poboru zaliczek na ten podatek zgodnie z art. 31 i następnymi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyc ...

Sfinansowanie i skierowanie pracownika na studia podyplomowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy częściowe dofinansowanie ww. studiów podyplomowych bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Dofinansowanie (opłata części lub całości czesnego) lub refundowanie poniesionych opłat do studiów podyplomowych nauczycielom zatrudnionych na umowę o pracę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia polegającego na dofinansowaniu nauczycielowi czesnego za studia podyplomowe podjęte bez skierowania, oraz na zwrocie kosztów przejazdu na ww. studia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o ...

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania studiów podyplomowych pracownikowi, który nie jest skierowany na te studia przez pracodawcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Dofinansowanie studiów podyplomowych, o którym mowa w art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wystawienia bezrobotnemu informacji PIT-8C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 9 ms