Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kształcenie

W jakiej wysokości w miesiącu otrzymania dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinny być pomniejszone koszty uzyskania przychodów jeżeli kwota dotacji jest wyższa od kosztów poniesionych na szkolenie młodocianych pracowników (np. część wynagrodzeń i składek ZUS została zrefundowana z Funduszu Pracy), a niektóre koszty np. energia, materiały, koszty instruktorów trudno jednoznacznie przypisać do kosztów szkolenia?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 6a, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urz ...

Czy z tytułu sfinansowania pracownikowi szkolenia powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki uczestniczą w różnych formach kształcenia, w tym także w formach takich jak sympozja, konferencje. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku iż każde spotkanie w celu uzyskania wiedzy na określony temat (związany z wykonywaną pracą) jest szkoleniem, bez względu na to czy jest to seminarium, sympozjum, konferencja, gd ...


Czy otrzymywane z budżetu państwa dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączyć z podstawy opodatkowania przy naliczaniu kwoty podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2006 r., nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu zaża ...

Otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania, koszty kształcenia tych osób podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) natomiast w dacie otrzymania dofinansowania, należy pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o wartość otrzymanego dofinansowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy od kwoty dofinansowania do studiów podyplomowych bez skierowania pracodawcy płatnik powinien potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy otrzymane przez spółkę z Urzędów Gmin dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznane na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty, będzie przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy też będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Skutki podatkowe dofinansowania otrzymanego na pokrycie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Opodatkowanie VAT usług opieki nad uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 8 ms