Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pracownik młodociany

W jakiej wysokości w miesiącu otrzymania dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinny być pomniejszone koszty uzyskania przychodów jeżeli kwota dotacji jest wyższa od kosztów poniesionych na szkolenie młodocianych pracowników (np. część wynagrodzeń i składek ZUS została zrefundowana z Funduszu Pracy), a niektóre koszty np. energia, materiały, koszty instruktorów trudno jednoznacznie przypisać do kosztów szkolenia?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 6a, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urz ...

Czy otrzymywane z budżetu państwa dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączyć z podstawy opodatkowania przy naliczaniu kwoty podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania, koszty kształcenia tych osób podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) natomiast w dacie otrzymania dofinansowania, należy pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o wartość otrzymanego dofinansowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy otrzymaną kwotę dotacji od Wójta Gminy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych należy ewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy dofinansowanie kosztów na kształcenie młodocianego pracownika podlega opodatkowaniu, czy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy nierefundowane wydatki przez organ prowadzący ponoszone przez Spółkę wynikające z zawartego porozumienia z Gminą oraz umowy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących są kosztem uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, otrzymane przez Spółkę na podstawie decyzji organów samorządowych (Wójtów Gmin X i Y oraz Prezydenta Miasta Z) jest dotacją korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy otrzymanie refundacji oraz dotacje z urzędów gmin na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników rodzi konieczność pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwoty zwróconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy dotacja otrzymana decyzją Prezydenta Miasta z budżetu samorządu terytorialnego jako wolna od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych) nie podlega w ogóle ujęciu w ewidencji księgowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów) czy też należy o nią zmniejszyć pozostałe wydatki (art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy ulga z tytułu wyszkolenia pracowników młodocianych (przyznana do 31 grudnia 2003 r.) może być odliczona również w podatku dochodowym rozliczanym rocznie w PIT 37.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 75 ms