Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencjonowanie

W jaki sposób należy ewidencjonować przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 26.02.2007 r. (data ...

Zapytania podatnika brzmią:-Czy Spółka, pomimo braku faktury od sieci za usługi marketingowe, może na podstawie dokonanych wyliczeń zgodnie z umowami handlowymi co miesiąc ujmować w kosztach wyliczone kwoty? -Na jakiej podstawie Spółka ma zaewidencjonować koszty w księgach, jeżeli nie otrzyma fakturyod sieci za usługi marketingowe za dany miesiąc?

P O S T A N O W I E N I E Działając zgodnie z art.216 oraz art.14a §1 i 4 ustawy z dn. 29.08.97r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. nr 8 poz.60 z póź zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. /data wpływu 08.06.2007./uzupełnionego pismem /data wpływu 26.07.2007r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warsz ...

Czy koszty pośrednie tj: - poniesione w ciągu roku dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy np. koszty ubezpieczenia samochodu będącego w ewidencji środków trwałych, - dotyczące usług telefonicznych za okres od grudnia do stycznia następnego roku (abonament płatny z góry), - dotyczące wydatków związanych z opłatami za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody powstałych na przełomie miesiąca grudnia i stycznia następnego roku, powinny być księgowane proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2007 r. (wpływ do tut. Urzędu ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na wielkość obrotów korzysta ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej.Przedmiotem działalności jest handel w tym sprzedaż prasy do której dołączone są różne dodatki takie jak: torby, naszyjniki, płyty CD i DVD.Pytanie wnioskodawcyCzy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr8, poz. 60 z późn. zm.),-§ 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 116, poz. 804) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interp ...

Spółka nie będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej przez swoich agentów za pomocą kas rejestrujących. Wartość sprzedaży towarów przez agenta w imieniu i na rzecz Spółki wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze sprzedaży Spółki i wykazaniu w deklaracji VAT–7, a wynagrodzenie prowizyjne agenta winno być zaewidencjonowane w jego rejestrze i wykazane w jego deklaracji VAT-7

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu ...

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów przekazanych w ramach umowy agencyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu ...

Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki wyłącznie na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), przy jednoczesnym dokonywaniu sprzedaży w imieniu innych zlecających, pod warunkiem że nie prowadzi sprzedaży własnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu ...

Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), pod warunkiem, że będzie prowadził wyłącznie sprzedaż na rzecz i w imieniu Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu ...

W sytuacji kiedy agent dokonywałby, obok sprzedaży towarów zleceniodawcy, także sprzedaży towarów własnych, to cały ten obrót powinien ewidencjonować we własnej kasie rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu ...

Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie usług pogrzebowych opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca jest również administratorem cmentarza komunalnego. Czy umieszczenie w treści faktury wszystkich czynności, wchodzących w skład świadczonych usług wyeliminuje Wnioskodawcę z możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 28 ms