Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skutki interpretacji

Czy wypłacone działaczom związków zawodowych „diety” będą, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 13 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, ...


W świetle przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Wnioskująca postawiła pytanie, czy uzyskane wiążące interpretacje dla „Projektu rozwoju kadr”, dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można per analogia stosować do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, w przypadku, gdy istotny element, tj. sposób finansowania tych projektów pozostaje tożsamy ze sposobem finansowania „Projektu rozwoju kadr”?

W dniu 19.03.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca przedstawia następujący stan faktyczny: Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie kilku projektów realizowanych przez Spółkę w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zaso ...

Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości stosowania 7% stawki podatku do produktów leczniczych wpisanych do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, lecz nie wpisanych do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stanie prawnym do 31.05.2005 r.

Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Strona wystąpiła o potwierdzenie stanowiska, iż wykonywane przez nią czynności uznać należy za usługę pośrednictwa w dostawie towarów do której to usługi mieć będzie zastosowanie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14b § 5 pkt 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Za jaki okres Stowarzyszenie ma prawo stosować się do wydanej przez organ skarbowy interpretacji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4, art.14b § 5, art.14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 31.05.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy Spółka prawidłowo postąpi, jeżeli do pierwszej interpretacji, tj. do postanowienia z dnia 15.06.2007 r. wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto – sygn. EDA/423-41/07 Spółka zastosuje się w roku podatkowym 2007, a od roku podatkowego 2008 i w latach następnych zastosuje interpretacje indywidualne z dnia 22.08.2008 r. wydane przez Izbę Skarbową w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie –sygn. ILPB3/423-311/08-4/DS, ILPB3/423-311/08-5/DS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Prawo do wystąpienia z kolejnym wnioskiem o interpretację i złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

W sytuacji, gdy interpretacja dotyczy stanu faktycznego - jakie są skutki zastosowania się podatnika do stanowiska organu podatkowego wyrażonego w interpretacji w kontekście art. 14k-14m Ordynacji podatkowej? W sytuacji, gdy interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego — jakie są skutki zastosowania się podatnika do stanowiska organu podatkowego wyrażonego w interpretacji w kontekście art. 14k-14m Ordynacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minist ...

Jest rzeczą bezsporną, że w sprawie, w której zapadł zakwestionowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 8 czerwca 2005 r. zostało doręczone wnioskodawcy już po upływie terminu przewidzianego w art. 14 b § 3 Ord. pod., bowiem dopiero w dniu 10 czerwca 2005 r. Płynie z tego wniosek, że wbrew zapatrywaniom autora skargi kasacyjnej, sąd administracyjny pierwszej instancji słusznie wytknął wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem wspomnianego przepisu, co uzasadniało uchylenie zarówno jej, jak i poprzedzającego ją postanowienia.

Zaskarżoną decyzją z dnia 7 października 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił skarżącemu M. G. zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 8 czerwca 2005 r., którego przedmiotem było udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Skarżący pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemn ...

Generowanie strony w 26 ms