Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: likwidacja działalności

Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie wspólnicy. Dochody ze sprzedaży środków trwałych spółki cywilnej po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu jako dochody z działalności gospodarczej.

W zaskarżonym przez Ministra Sprawiedliwości wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 8 września 1999 r. uwzględnione zostały następujące ustalenia: Jolanta i Wiesław B. w 1995 r. (do dnia 16 marca) prowadzili działalność gospodarczą w ramach 4-osobowej spółki cywilnej "K.". O likwidacji tej działalności z dniem 16 marca 1995 r. podatnicy zawiadomili urząd ...

Od dnia 2004-01-01 zaprzestałem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która do tego wykonywana była w formie działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. Działalność w tym samym zakresie prowadzona jest nadal, lecz samodzielnie przez drugiego współmałżonka, który we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wymieniony był jako pierwsza osoba (obecnie we wpisie wymieniona jest wyłącznie on). Czy opisana zmiana powoduje konieczność sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Zdaniem podatnika zmiana działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego z nich - przewidziana w art. 22g ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest tożsama z likwidacją działalności o której mowa w art. 24 ust. 3 tej ustawy. W związku z tym nie zachodzi potrzeba sporządzenia remanentu likwidacyjnego i wyliczania dochodu od wartości ujętych w nim składników majątkowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data stempla pocztowego), działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym także na imię obojga, p ...

Czy przedsiębiorca może zlikwidować działalność gospodarczą po wydaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji bez ryzyka utraty przyznanej pomocy ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że spełnienie przez Przedsiębiorcę warunków określonych w art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przed ...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Podatnik, który działalność gospodarczą, będąc podatnikiem podatku VAT, prowadził w okresie od czerwca 1994r. do kwietnia 2003r. (likwidacja działalności z dniem 30 kwietnia 2003r.), od stycznia 2004r. wynajmuje lokal na działalność gospodarczą. Wątpliwość Podatnika dotyczy, czy w 2004r. może skorzystać z prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z 20 stycznia 2004r., uzupełnione 28 stycznia 2004r. dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług począwszy od 1 stycznia 2004r.- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawioneg ...

- w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r., uzupełnione w dniu 5.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontr ...

"czy koszty związane z likwidacją sklepu, tj.wartość netto nieumorzonych środków trwałych (inwestycja w obcym środku trwałym - budynku, mebli i innego wyposażenia), faktura za likwidację sklepu spowodowane utratą jego przydatności gospodarczej jako nierentownego punktu sprzedaży można uznać za koszty uzyskania przychodów?"

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 12.11.2003 r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), "czy koszty związane z likwidacją sklepu, tj. wartość netto nieumorzonych środków trwałych (inwestycja w obcym środku trwałym - budynku, mebli i innego wyposażenia), faktura za likwidację sklepu spowodowane utratą jego pr ...

Czy mogę w zeznaniach za 2003 r. i lata następne odliczać kwotę zwracanej (w ratach) nienależnie pobranej prowizji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalnosć zlikwidowana została z dniem 31.12.2000r. ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem dot. odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranej prowizji (w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 usta ...

- zlikwidowałem działalność gospodarczą i wyrejstrowałem kasę fiskalną oraz zwróciłem 50% wartości netto otrzymanej wcześniej z Urzędu Skarbowego, czy należy zwrócić również podatek VAT i jaką przyjąć wartość kasy po 1,5 rocznym użytkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r. (data wpływu 21.01.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towar ...

Generowanie strony w 14 ms