Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja podatku od towarów i usług

Przewidziany w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym w 1994 r., szacunkowy sposób określenia wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży jest warunkiem ustalenia podatku przy zastosowaniu stawki 22 % i podwyższenia ustalonej kwoty podatku o 100 %.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 1998 r., sygn. akt I SA/Wr 844/96, Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów NSA wątpliwości prawnej sformułowanej na wstęp ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Kopalnię „X.” Krzysztof S. Robert S. s.c. w dniu 28.05.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 16.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w ...

Wyłączenia

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej, zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej. Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 st ...

Kasy rejestrujące

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach zgodnie z pismem PP1-005-73/2003 z dnia 08.07.2003 r. Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia informację w sprawie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących udzieloną Spółce pismem Nr PP2/443/21/20 ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) komisant powinien ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaż towarów osobom fizycznym nie prowadzących działalności gospodarczej i kwoty podatku należn ...

Czy faktury VAT oraz wydruki z kasy fiskalnej stanowią podstawę dokonania wpisów do ewidencji VAT, jak również wykazania na podstawie wspomnianych dowodów obrotów w deklaracji VAT-7 ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004r., uzupełnione pismem z dnia 20.02.2004r. w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) wyjaśniam, że zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. ...


Spółka cywilna prowadząc w 2003 r. działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, sprzedaży artykułów stomatologicznych oraz wynajmu pomieszczeń, była zwolniona z mocy przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 234, poz. 1971 ze zm.), od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od towarów i usług za pomocą kas rejestrujących. W związku z przekroczeniem w miesiącu październiku 2003 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik - zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 7 w/w rozporządzenia Min. Finansów - traci od dnia 01.01.2004 r. prawo do przedmiotowego zwolnienia. Ponieważ jednak Jej obroty z tytułu świadczenia usług stomatologicznych w roku 2003 stanowią ok. 90 % łącznej wartości obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, Spółka uważa, że będzie mogła skorzystać w 2004 r. ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia.

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Minister Finansów wymienił w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, grupy podatników zwolnionych do dnia 31.12.2004 r. od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. I tak m. in.: - zgodnie z pkt 1 cyt. przepisu, z powyższego zwolni ...

Generowanie strony w 4 ms