Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie dochodu

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodu w wysokości należnych (nie zapłaconych ) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 18 czerwca 2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. przedstawia swoje stanowisko w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu najmu części budynku. Na podstawie przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła K ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.03 r. w sprawie zwrotu części zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego z tytułu wypłaconych należności (dywidendy) dla zagranicznego udziałowca – niemieckiej Spółki, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że polska spółka wypłacając dywidendę dla niemieckiego udziałowca ...

- dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na studia podyplomowe osoby bedącej na urlopie wychowawczym przy łącznym opodatkowaniu małżonków.

Urząd Skarbowy w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (data wpływu 21.10.2003 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani zatrudniona w wydawnictwie na stanowisku korektorki a obecnie jest na urlopie wychowawczym. Chciałaby Pani z ...

Od dnia 2004-01-01 zaprzestałem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która do tego wykonywana była w formie działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. Działalność w tym samym zakresie prowadzona jest nadal, lecz samodzielnie przez drugiego współmałżonka, który we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wymieniony był jako pierwsza osoba (obecnie we wpisie wymieniona jest wyłącznie on). Czy opisana zmiana powoduje konieczność sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Zdaniem podatnika zmiana działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego z nich - przewidziana w art. 22g ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest tożsama z likwidacją działalności o której mowa w art. 24 ust. 3 tej ustawy. W związku z tym nie zachodzi potrzeba sporządzenia remanentu likwidacyjnego i wyliczania dochodu od wartości ujętych w nim składników majątkowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data stempla pocztowego), działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym także na imię obojga, p ...

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi o sposobie dokonania rozliczenia dochodu uzyskanego z pracy sezonowej we Francji.

W związku z Pana zapytaniem prawnym dotyczących sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2003 r. z pracy sezonowej we Francji, zawartym w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 07.01.2004 r.,uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004 r. oraz własnym stanowiskiem w sprawie-w dniu 29.01.2003 r.-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku, dokonanej w grudniu 2003 r.?

W dniu 30.12.2003 r. złożono w Domu Maklerskim zlecenie sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku. Akcje te zostały sprzedane na sesji w dniu 30.12.2003 r., natomiast dopiero w dn. 06.01.2004 r. nastąpiła wypłata pieniędzy z tytułu sprzedaży akcji. Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 14 poz. 176 z 03.03.2000 r. ze zm. ) w ...

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

Czy należy odprowadzić podatek dochodowy za wykonanie przez osobę fizyczną w oparciu o umowę zlecenie usługi niematerialnej (polegającej na wykonywaniu tłumaczeń) na rzecz zleceniodawcy mającego swoją siedzibę w Niemczech?

Na podstawie art. 13 umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. zawartej pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r., Nr 31, poz. 163, zm. Dz. U. z 1982 r., Nr 1, poz.1) dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania ...

Generowanie strony w 8 ms