Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak zapłaty

Urząd oddaje w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe. Zgodnie z interpretacją Naczelnika Urzędu Skarbowego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie. W świetle tej interpretacji Urząd dokonał naliczenia podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przypadających na dzień 31 maraca 2005r. (również niezapłaconych przez użytkowników) i odprowadził podatek wg. złożonej deklaracji VAT-7 . Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej, zmieniono ww. interpretację i stwierdzono, iż obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych za użytkowanie wieczyste.Strona pyta czy w przypadku braku zapłaty za wystawione faktury oraz braku możliwości wyegzekwowania należności od firm, może anulować wystawione faktury i dokonać korekty deklaracji VAT? W uzupełnieniu wniosku Urząd wyjaśnił, iż część wystawionych faktur zostało wprowadzonych do obrotu, tj. odebranych przez użytkowników wieczystych natomiast część faktur zostało zwróconych, bądź nie odebranych przez użytkowników. Ponadto Strona poinformowała, że chciałby anulować faktury wystawione po 1 maja 2004r, które nie zostały zapłacone, a dotyczą umów zawartych przed i po dniu 01.05.2004r.

1. Umowy zawarte przed 01.05.2004r. W ślad za pismem Ministra Finansów z dnia 27.03.2007r. nr PT10-812-167/2007/MR/432 oraz w związku z uchwałą NSA z dnia 08.01.2007r. sygn. akt I FPS 1/06, uprzejmie informuje się, iż opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r., gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług po wejściu w życie ustaw ...

Czy należy dokonać korekty podatku dochodowego za 2003 r. sporządzając korektę PIT? Czy wcześniej wystawiona faktura VAT może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy zgodnie z przepisami art. 89b ust. 1 i w nawiązaniu do przepisu art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy dłużnik będący w trakcie postępowania upadłościowego (od dnia 27.09.2007 roku) ma obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy do ustalonej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, która na mocy art. 208 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlega zapłacie (zwolnienie ustawowe) należy doliczyć podatek VAT, wystawić fakturę VAT i odprowadzić należny podatek do urzędu skarbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

możliwość mieszania (blendowania) w składzie podatkowym wyrobów (odrdzewiacza o kodzie CN 2710 19 99), niebędących własnością składu; brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego na żadnym z etapów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w razie powstania odpowiedzialności Spółki wobec Faktora w przypadku I. E) przedstawionym w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego (opóźnienie w wykonaniu płatności przez Dłużnika na rzecz Faktora), równowartość niespłaconej przez Dłużnika Wierzytelności zapłaconej na rzecz Faktora przez Spółkę, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w związku z wystawionymi przez Podatnika fakturami dotyczącymi sprzedaży usług budowlanych powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zamawiający nie odebrał wykonanych robót budowlanych protokołem zdawczo – odbiorczym oraz nie dokonał zapłaty za wystawione faktury odsyłając je ich wystawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 i załączonego postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 38 ms