Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od gier

Czy należy stosować taki kurs kupna waluty do wyliczenia podatku od gier na automatach o niskich wygranych, jaki figuruje na stronach internetowych NBP w ostatni dzień miesiąca.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póź. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca 2007 r., - postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 marca 2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 5 kwietnia 2007 r.), podatnik wyst ...

1. Na jakich warunkach po upływie nieprzekraczalnego terminu uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych Wnioskodawca może dokonać wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których Wnioskodawca wynajmuje część powierzchni, prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną? 2. Czy wniosek powinien zawierać zwyczajny materiał dowodowy jak do postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych? 3. Czy do postępowania przy wydawaniu (zmianie) pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych obowiązuje tryb załatwienia sprawy określony w art. 35 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro: wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych urządzeń do prowadzenia gier losowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy ww. działalność polegająca na prowadzeniu portalu internetowego wirtualnej giełdy sportowej, nie podlega uregulowaniom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych i w związku z tym nie wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia przewidzianego przez ustawę o grach i zakładach wzajemnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Które organy są dla wnioskodawcy organami podatkowymi właściwymi miejscowo i rzeczowo, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., w zakresie podatku od gier z tytułu gier na automatach o niskich wygranych, urządzanych przez wnioskodawcę na terenie województw: (…)?

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z o.o. z dnia 29 lipca 2009 r. (data wpływu 31 lipca 2009 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 16 lipca 2009 r. znak ILPP3/443-66/09-2/TK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ...

Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier na automatach o niskich wygranych oraz obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

w zakresie wyliczenia obrotu z tytułu gier na automatach o niskich wygranych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 21 ms