Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych

Czy zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonując potrąceń przy przelewach – realizując płatności wobec dostawcy w wysokości zmniejszonej od zobowiązania pierwotnego - należy w dniu dokonania tych kompensat rozpoznawać dodatnie lub ujemne podatkowe różnice kursowe od kompensowanych zobowiązań i należności i wliczać tak powstałe różnice kursowe do przychodów lub kosztów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 7 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...

Czy Spółka prawidłowo rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości ze skutkiem dla celów rozliczeń podatkowych?

Wnioskiem z 22.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.06.2007 r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka produkuje prefabrykowane domy mieszkalne w technologii szkieletu drewnianego. Elementy domów (ściany, stropy, dachy) ...

Czy Bank, który dla celów podatkowych stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, może rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów bądź przychody podatkowe różnice kursowe od udzielonych pożyczek denominowanych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Bank, który dla celów podatkowych stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych ...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

dot. dnia poniesienia kosztu zdefiniowanego w art. 15 ust .4e ustawy. Podatnik pyta, jaki kurs walut obcych powinien zastosować do rozliczenia transakcji zakupu usług dzierżawy elementów deskowań systemu P z Niemiec.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.08.2007 r. „P” Sp. z o.o., wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 09.08.2007 r. Nr 1473/946/KDO/423/62/ 07/W. ...

dot. dnia poniesienia kosztu zdefiniowanego w art. 15 ust. 4e ustawy. Podatnik pyta, jaki kurs walut obcych powinien zastosować do rozliczenia transakcji zakupu elementów deskowań i rusztowań systemu P z Niemiec, co stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz z Ukrainy, co stanowi import w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.08.2007 r. „P” Sp. z o.o., wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 14.08.2007 r. Nr 1473/949/KDO/423/65/ 07/BC ...


Czy różnice, jakie powstają między wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego udzielenia a wartością rat w momencie ich spłaty przez klientów Banku, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie, stanowią różnice kursowe, a więc są zaliczane do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów Banku.

Bank prowadzi działalność w zakresie udzielania kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. W ofercie Banku znajduje się kredyt indeksowany do waluty obcej. Istotą kredytu indeksowanego jest to, że kwota kredytu wypłacona w PLN, wynika z przeliczenia danej waluty obcej na PLN wg kursu kupna waluty obcej obowiązującego w Banku w dniu oddania środków do dyspozycji kredytobiorcy. Spłaty po ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy na podstawie art. 9b ust. 1, 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowowści należy różnice kursowe ujęte w księgach rachunkowych jednostki z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych, rozpoznawać w całości w rachunku podatkowym odpowiednio jako przychody lub koszty

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy na podstawie art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku wyboru od dnia 1 stycznia 2007r. przez Spółkę ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości, należy w dniu 1 stycznia 2007r. zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów wszystkie naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie ustawy o rachunkowości w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2006r.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Generowanie strony w 38 ms