Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ujemne różnice kursowe

Czy zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonując potrąceń przy przelewach – realizując płatności wobec dostawcy w wysokości zmniejszonej od zobowiązania pierwotnego - należy w dniu dokonania tych kompensat rozpoznawać dodatnie lub ujemne podatkowe różnice kursowe od kompensowanych zobowiązań i należności i wliczać tak powstałe różnice kursowe do przychodów lub kosztów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 7 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...


dotyczy kursów walut stosowanych przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych pracowników w świetle art. 15 ust. 1 i art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych pracowników w świetle art ...

Czy różnice, jakie powstają między wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego udzielenia a wartością rat w momencie ich spłaty przez klientów Banku, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie, stanowią różnice kursowe, a więc są zaliczane do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów Banku.

Bank prowadzi działalność w zakresie udzielania kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. W ofercie Banku znajduje się kredyt indeksowany do waluty obcej. Istotą kredytu indeksowanego jest to, że kwota kredytu wypłacona w PLN, wynika z przeliczenia danej waluty obcej na PLN wg kursu kupna waluty obcej obowiązującego w Banku w dniu oddania środków do dyspozycji kredytobiorcy. Spłaty po ...

Możliwość ustalania różnic kursowych w przypadku regulowania zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych za pośrednictwem innego podmiotu (pośrednika)

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ...

1. Jak należy interpretować pojęcie „faktycznie zastosowanego kursu waluty” w rozumieniu art. 24c ustawy o PIT, jeżeli kurs zmienia się kilkukrotnie w ciągu dnia? 2. Czy i w jakich okolicznościach można zastosować na potrzeby określenia różnic kursowych, kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym?

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ...

zastosowanie do obliczania różnic kursowych średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty albo dzień dokonania zapłaty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy wypływ pieniędzy z konta walutowego w każdym z opisanych sposobów rodzi konieczność rozliczenia różnic kursowych na podstawie przepisów wymienionych w bloku D.3 (różnic od własnych środków w walucie)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

1. jakim kursie wyceniać zapłatę zobowiązania w Euro dokonywaną z rachunku bankowego, i czy powstaną w tym przypadku różnice kursowe, 2. czy powstaną różnice kursowe w sytuacji gdy zapłata zobowiązań dokonywana jest ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu wpływu należności od kontrahentów zagranicznych, tj. różnice kursowe od własnych środków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Po jakim kursie Spółka ma ustalić wartość przychodu w dniu jego otrzymania, czy według faktycznie zastosowanego kursu walut z tego dnia (kurs kupna banku, z którego usług korzysta), czy też po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień w przypadku, kiedy kurs waluty w banku, z którego usług Spółka korzysta w danym dniu ustalany jest kilkakrotnie, za każdym razem w innej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 9 ms