Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność charytatywno - opiekuńcza

Czy wystarczającą dokumentację umożliwiającą odliczenieod podstawy opodatkowania i wykazanie w zeznaniu podatkowym za 2006 rok darowizny pieniężnej, przeznaczonej na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego stanowi, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej, pokwitowanie przekazania tej darowizny oraz otrzymanie w ciągu kolejnych dwóch lat sprawozdania o przeznaczeniu przekazanych środków przez parafię na działalność charytatywno-opiekuńczą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 19.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, ...

1. Art. 55 ust. 7 u.s.p.k. z uwagi na przedmiot swojej regulacji jest przepisem podatkowym, który jakkolwiek zamieszczony został w akcie prawnym spoza gałęzi prawa podatkowego, to w konsekwencji jest przepisem podlegającym tym samym zasadom wykładni co inne przepisy prawa podatkowego. 2. Brak legalnej definicji sprawozdania uprawnia do odwołania się do słownikowego określenia tego pojęcia, tylko takie bowiem odwołanie zapewni realizacje dyrektywy równości opodatkowania i pozostaje w zgodności z zasadami interpretacji prawa podatkowego. Za takim rozumieniem omawianego przepisu przemawia również fakt, że ustawodawca wyznaczył aż dwuletni okres na sporządzenie sprawozdania, wskazując tym samym na rzeczywiste, efektywne wykorzystanie przeznaczonych na działalność charytatywno-opiekuńczą środków. Chodzi więc o sprawozdanie z czegoś co już się zrealizowało w konkretnej formie, a nie o powiadomienie, nawet w formie sprawozdania, o niezrealizowanych intencjach. 2a. Sprawozdanie, o którym stanowi art. 55 ust. 7 u.s.p.k. jest dokumentem prywatnym, który nie jest objęty domniemaniem prawdziwości przedstawionych w nim oświadczeń. Z związku z tym, informacje wynikające z wymienionego dokumentu winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości dokumentuje on przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza. 3. Ciężar dowodowy z mocy art. 122 w związku z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej obciąża organy podatkowe, chyba że przepisy szczególne bądź inicjatywa samej strony przesuną go na podatnika. Realizacja zasady współdziałania podatnika z organami podatkowymi w dochodzeniu do prawdy obiektywnej ma charakter akcesoryjny, albowiem nie może ona zwolnić organów podatkowych z obowiązku zgromadzenia dowodów dotyczących faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. 4. Niedostateczne ustalenie w zakresie stanu faktycznego, uniemożliwia jednoznaczną ocenę czy skarżącym przysługiwało prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania darowizn na rzecz parafii na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b u.p.d.o.f. do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, czy też w pełnej wysokości po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 55 ust, 7 ustawy kościelnej. Bez wątpienia informacje o przeznaczeniu darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze nadają się do sprawdzenia za pomocą środków dowodowych przewidzianych w odpowiednich uregulowaniach Ordynacji podatkowej.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Anny i Mariusza R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż stosowanie do przepisu art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ...


1.Czy w przypadku przekazania darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła będzie ona podlegała limitowaniu do kwoty stanowiącej 6% dochodu określonej w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też będzie ona mogła być odliczona od podstawy opodatkowania w pełnej przekazanej wysokości? 2.Czy aby móc odliczyć od podstawy opodatkowania przekazaną na rzecz kościoła darowiznę wystarczy pokwitowanie przyjęcia przez parafię gotówki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wartość umowy użyczenia powinna zostać wykazana w przychodach i opodatkowana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy podatnik w 2004 mógł odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie przewyższającej 350 zł, na rzecz następujących instytucji: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Diecezjalne Stowarzyszenie Świętowojciechowa Rodzina Misyjna, Stowarzyszenie Dzieło Ks. Cz. Białka?

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn zm.; w brzmieniu obowiązującym w 2004r.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art.28-30 oraz art. 30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2,4,4a-4e, ust.5c,6,8 ust. 10-12 lub art.24b ust. 1i 2 lub art ...

Wydatki związane z usługami w zakresie tworzenia kampanii społecznych co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów, jednakże Podatnik powinien wykazać w sposób wiarygodny potwierdzenie ich wykonania. Na Podatniku również ciąży obowiązek wykazania, że zamiar poniesionych wydatków był obiektywnie związany z osiągnięciem lub zamierzonym przychodem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wpłaty dokonywane przez klientów powinny być traktowane przez Spółkę jako przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy wpłaty dokonywane przez klientów powinny być traktowane przez Spółkę jako przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Odliczenie od dochodu darowizny na rzecz kościelnej działalności charytatywno opiekuńczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 117 ms