Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: delegacja służbowa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia: Na mocy opu ...

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz zleceniobiorców (nie będących pracownikami) kwoty z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie 1 pisma przesłanego w dniu 4 lutego 2004 r., uzupełnionego w dniu 18.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Realizuję zlecenia na terenie całego kraju czyli często odbywam podróże służbowe. Pytanie moje brzmi: czy mogę do kosztu uzyskania przychodu zaliczyć dietę (tj. czy mogę rozliczać delegacje) ? Moja interpretacja: za każdy dzień pobytu służbowego poza siedzibą firmy mogę zaliczyć 20,00 zł jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika dnia 05.02.2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

uzupełnić

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na złożone zapytania w zakresie: zaliczania wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowcy do kosztów uzyskania przychodu, uznania za koszt uzyskania przychodów kos ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Odpowiadając na pytanie pana dotyczące zakwalifikowania poniesionych kosztów z tytułu wartości diet ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pisano z dnia 14.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Odpowiadając na pytanie pana dotyczące zakwalifikowania poniesionych kosztów z tytułu wartości die ...

Czy kosztem uzyskania przychodu są n/wym. wydatki związane z zatrudnieniem męza osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, potwierdzoną aktem notarialnym oraz różne adresy zamieszkania: wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłacone za męża pracownika diety i ryczałty za hotel z tytułu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 52 ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.12.2003r. roku złożone na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuję: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego stosuje się następująco: mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1 i art. 23 ...

Zarząd Regionu NSZZ ’’SOLIDARNOŚĆ’’ w swojej działalności statutowej organizuje wyjazdy członków związku nie będących pracownikami Zarządu Regionu na różnego rodzaju szkolenia związkowe, które są często organizowane poza miastem siedziby. Delegacja jest rozliczana z wykorzystania samochodu prywatnego delegowanego i wówczas jest wyliczana kwota za przejechane kilometry do miejsca docelowego. W związku z nowymi przepisami podatkowymi dotyczącymi rozliczania ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych proszę o interpretację podatkową rozliczania delegacji.

Nowela ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw /Dz. U. Nr 202, poz. 1956/ zniosła m.in. zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 22 lit. b/ dotyczące ryczałtów wypłaconych pracownikom z tytułu zwrotu kosztów za używanie pojazdów samochodowych w jazdach lokalnych nie będących własnością pracodawcy. Natomiast w myśl art. 21 ust. ...

Generowanie strony w 7 ms