Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: analogia

W świetle przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Wnioskująca postawiła pytanie, czy uzyskane wiążące interpretacje dla „Projektu rozwoju kadr”, dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można per analogia stosować do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, w przypadku, gdy istotny element, tj. sposób finansowania tych projektów pozostaje tożsamy ze sposobem finansowania „Projektu rozwoju kadr”?

W dniu 19.03.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca przedstawia następujący stan faktyczny: Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie kilku projektów realizowanych przez Spółkę w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zaso ...

Generowanie strony w 3 ms