Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podstawa ustalenia różnic kursowych

Spółka złożyła zapytanie, czy dokonuje prawidłowej wyceny transakcji zagranicznych oraz operacji na rachunku walutowym?

Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego 9.05.2007r. Natomiast 22.05.2007r. wpłynęło do organu podatkowego jego uzupełnienie. W pismach tych Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do państw Unii Europejskiej. Transak ...

Czy różnice, jakie powstają między wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego udzielenia a wartością rat w momencie ich spłaty przez klientów Banku, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie, stanowią różnice kursowe, a więc są zaliczane do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów Banku.

Bank prowadzi działalność w zakresie udzielania kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. W ofercie Banku znajduje się kredyt indeksowany do waluty obcej. Istotą kredytu indeksowanego jest to, że kwota kredytu wypłacona w PLN, wynika z przeliczenia danej waluty obcej na PLN wg kursu kupna waluty obcej obowiązującego w Banku w dniu oddania środków do dyspozycji kredytobiorcy. Spłaty po ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy na podstawie art. 9b ust. 1, 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowowści należy różnice kursowe ujęte w księgach rachunkowych jednostki z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych, rozpoznawać w całości w rachunku podatkowym odpowiednio jako przychody lub koszty

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy na podstawie art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku wyboru od dnia 1 stycznia 2007r. przez Spółkę ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości, należy w dniu 1 stycznia 2007r. zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów wszystkie naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie ustawy o rachunkowości w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2006r.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy na podstawie art. 9b w związku z art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku ustalania przez podatnika różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnik stosuje przepisy o rachunkowości do przeliczania na złote przychodów lub kosztów w walutach obcych

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

1. Czy dodatnie różnice kursowe, powstałe w księgach rachunkowych na skutek zaksięgowania w nich operacji przewalutowania kredytu zwiększają podatkowe przychody Spółki? 2. W jaki sposób - po dokonaniu przewalutowania - Spółka powinna ustalać różnice kursowe powstające w związku ze spłatą poszczególnych rat kredytu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...


Po jakim kursie Spółka ma ustalić wartość przychodu w dniu jego otrzymania, czy według faktycznie zastosowanego kursu walut z tego dnia (kurs kupna banku, z którego usług korzysta), czy też po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień w przypadku, kiedy kurs waluty w banku, z którego usług Spółka korzysta w danym dniu ustalany jest kilkakrotnie, za każdym razem w innej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Po jakim kursie Spółka ma ustalić wartość poniesionego kosztu w dniu zapłaty, czy według faktycznie zastosowanego kursu walut z tego dnia (kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta), czy też po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień w przypadku, kiedy kurs waluty w banku, z którego usług Spółka korzysta w danym dniu ustalany jest kilkakrotnie, za każdym razem w innej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy różnice kursowe uwzględnione w spółce polskiej na dzień bilansowy 31.12.2007 roku z wyceny udziałów w EUR w spółce niemieckiej i różnice kursowe z wyceny wpłat na kapitał zapasowy w EUR w spółce niemieckiej na dzień 31.12.2007 roku i na dzień 31.12.2006 roku są różnicami podatkowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 36 ms