Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interes publiczny

1. Ważny interes podatnika to sytuacja nadzwyczajna, przypadek losowy a więc nadzwyczajne względy które mogłyby zachwiać egzystencją podatnika. Jakkolwiek pobyt w zakładzie karnym jest karą za popełnienie czynu zabronionego i nie może być preferencją w spłacie należności podatkowych nie mniej jednak ocena istnienia w sprawie okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowych czy też odsetek za zwłokę powinna być dokonana w momencie rozstrzygania sprawy, w oparciu również o treść w/w zaświadczenia Zakładu Karnego. W momencie bowiem rozpoznawania sprawy zmienił się stan faktyczny uniemożliwiający skarżącemu jakiekolwiek zarobkowanie. 2. Na mocy art. 29 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, zaś skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej.

Decyzją z dnia 2.11.2006 r. L.IS.IM/1 -4117/P-55/2006 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpoznaniu odwołania Ryszarda K. i Doroty K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 28.07.2006 r. znak: USI-4113/2/53/2006 w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 2.869 zł. W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że Ryszard i Dorota K. pismem z dn ...


Generowanie strony w 5 ms