Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dodatnie różnice kursowe

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości jej postępowania, zgodnie z którym dodatnie różnice kursowe przy spłacie kredytu denominowanego w walucie obcej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007r. (data wpływu do Urzędu 23.03.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uw ...

Czy do różnic kursowych powstałych z tytułu przewalutowania pożyczek ma zastosowanie art. 16g ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. czy wartość początkowa nabywanych nieruchomości, które następnie po ich modernizacji będą sprzedawane lub wynajmowane, powinna być korygowana o powstałe różnice kursowe naliczone do dnia przekazania inwestycji do używania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...


Czy dodatnia różnica kursowa powstała pomiędzy wartością zaciągniętego kredytu, a jego wartością w momencie spłaty, która nastąpiła z pominięciem rachunku bankowego Spółki, będzie stanowić przychody podatkowe Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23.04.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2006r., ...

Czy obliczenia wysokości różnic kursowych (dodatnich i ujemnych) od kosztówuzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych dokonywać należy na podstawie średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu oraz faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty kosztu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 27.06.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 29.06.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: czy obliczenia wysokości różnic kursowych (dodatnich ...

dotyczy kursów walut stosowanych przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych pracowników w świetle art. 15 ust. 1 i art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych pracowników w świetle art ...

Strona zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości, że w odniesieniu do przedstawionej transakcji nie była zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku dochodowego różnicy kursowej wykreowanej w momencie przewalutowania oraz, że nie była zobowiązana do rozpoznania takiej różnicy kursowej w momencie konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 12.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skar ...

Czy różnice, jakie powstają między wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego udzielenia a wartością rat w momencie ich spłaty przez klientów Banku, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie, stanowią różnice kursowe, a więc są zaliczane do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów Banku.

Bank prowadzi działalność w zakresie udzielania kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. W ofercie Banku znajduje się kredyt indeksowany do waluty obcej. Istotą kredytu indeksowanego jest to, że kwota kredytu wypłacona w PLN, wynika z przeliczenia danej waluty obcej na PLN wg kursu kupna waluty obcej obowiązującego w Banku w dniu oddania środków do dyspozycji kredytobiorcy. Spłaty po ...

Możliwość ustalania różnic kursowych w przypadku regulowania zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych za pośrednictwem innego podmiotu (pośrednika)

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ...

1. Jak należy interpretować pojęcie „faktycznie zastosowanego kursu waluty” w rozumieniu art. 24c ustawy o PIT, jeżeli kurs zmienia się kilkukrotnie w ciągu dnia? 2. Czy i w jakich okolicznościach można zastosować na potrzeby określenia różnic kursowych, kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym?

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ...

Generowanie strony w 6 ms