Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sporządzenie dokumentacji podatkowej

Czy transakcje zawierane z podmiotem powiązanym należy udokumentować poprzez sporządzanie dokumentacj podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 24.05.2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.06.2007r.) Pani ... prowadząca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatniczka jest wspólnikiem w spółce jawnej (posiada 50% udziałów), która zajmuje się m.in. świadczeniem u ...
Czy jest dopuszczalne ustalenie dochodu powierzającego (przedmiotu opodatkowania) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o księgi podatkowe prowadzone przez powiernika, na podstawie dowodów wystawionych przez i na firmę powiernika, jeżeli dowody te i potwierdzone księgi podatkowe spełniają wymogi rzetelności i prawidłowości, a umowa określa majątek i podział korzyści stron umowy powierniczej?

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ...

Czy płatności wypłacane na rzecz jej kontrahentów (premie i wynagrodzenie za usługi/inne dziania) kalkulowane jako procent od osiągniętego obrotu produktami Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki? Czy opisana powyżej posiadana przez nią dokumentacja pozwoli udokumentować dla celów podatkowych faktyczne wykonanie danych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Generowanie strony w 59 ms