Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa o dzieło

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia: Na mocy opu ...

Czy od stypendium Ministra Kultury, jako wynagrodzenia za dzieło, przysługują 50% koszty uzyskania przychodu.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 29.12.2004 r. (uzupełnionym 19.01.2004 r.) zapytaniem dot. zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od otrzymanego stypendium, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07 ...

Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Jest na emeryturze i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych. Jednocześnie zatrudniona jest na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jako projektant. Dla firmy w której jest zatrudniona nie wykonuje usług projektowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce wykonywać usługi projektowe w ramach umów o dzieło dla innych jednostek. Uważa, że może wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% zamiast skali podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego może Pani wybrać sposób opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki. Powyższe wynika z niżej powołanych przepisów cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.: -zgodnie z art. 30c ust1 „Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któr ...

W jakiej wysokości zastosować koszty uzyskania przychodu od umowy o dzieła na projekt i wykonanie kalendarzy oraz ich udokumentowania?

W przedmiotowej sprawie płatnik prosi o zajęcie stanowiska , czy od przychodu od umowy o dzieło na projekt i wykonanie kalendarzy powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% (art.22 ust.9 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000r, nr 14, poz.176) z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło itp., czy też w wysokości 50% -(art.22 ust.9 pkt.3 w/w ustawy ) – z ...


Czy złożenie przez lekarzy - prowadzących prywatne gabinety lekarskie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - stosownych oświadczeń, o których mowa w art. 41 ust. 2 upoważnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Maz. do odstąpienia od poboru zaliczek od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 16 lutego 2004 r. (uzupełnione dnia 2 marca 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działąjąc na podstawie art. 14a § 1 i art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatko ...

Czy faktura kupna paliwa potrzebnego na dojazd własnym samochodem do miejsca wykonywania umowy o dzieło będzie wystarczającym udokumentowaniem poniesionych wydatków w związku z uzyskaniem przychodu z ww. tytułu?

Zgodnie z art. 22 ust.9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , o których mowa w art. 26 ...

Czy moje umowy o dzieło dotyczące projektowania informatycznych systemów rachunkowości zarządczej i controlingu finansowego oraz prowadzenie wykładów będą objete podatkiem VAT w związku z tym, że prowadzę działalność gospodarczą w zupełnie innej dziedzinie(krawiectwo) Czy moja działalność poza firmą (umowy o dzieło - prawo autorskie) dotyczące projektowania informatycznych systemów rachunkowości zarządczej i controlingu finansowego oraz prowadzenie wykładów w dalszym ciągu objęta byłaby 50% kosztów uzysku ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 2.03.2004r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o dzieło w sytuacji równoczesnego osiągania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. ...

Generowanie strony w 4 ms