Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Przy załatwianiu sprawy organy podatkowe muszą szczegółowo uwzględnić postanowienia przepisów ustawy VAT w tym zwłaszcza art.86 ust.10 i następnych ustępów oraz art.17 i 18 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r.

Pismem z dnia 25 lipca 2006 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” sp. z o.o. w Wiśniewie - Skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach o udzielenie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

dotyczy: trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, uprzejmie wyjaśniam co n ...

Bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł i powinien przypuszczać, ze na wystawionym przez niego przed 1.01.2005 r. dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku.

Zaskarżonym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 241/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie ze skargi „S.” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa (dalej określanej jako „Spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2003 r. i 2004 r ...

Czy na podstawie wyroku ETS i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów pismo z dnia 13.02.2009r. Wnioskodawca ma prawo:Do odliczenia VAT od zakupionego paliwa za lata 2005, 2006, 2007 – wiąże się to ze złożeniem deklaracji korygujących VAT-7?Do odliczania VAT od zakupionego paliwa w roku 2009 i latach następnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego stanowiącego podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w związku z wyrokiem ETS w sprawie Magoora, Spółce przysługuje od dnia 1 maja 2004 r. pełne (nieograniczone) prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r. z tytułu nabywania paliwa do samochodów wykorzystywanych do działalności opodatkowanej na podstawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy Wnioskodawca może w świetle wyroku ETS dokonać korekty podatku naliczonego od paliwa zakupionego do przedmiotowych samochodów za okres od 1 stycznia 2005 roku włącznie do 2009 roku? Czy w związku z wyrokiem ETS Wnioskodawca ma prawo do odliczania podatku VAT od paliwa zakupionego do przedmiotowych samochodów w 2009 roku w związku z ogłoszonym wyrokiem ETS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W związku z wyrokiem ETS, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów ciężarowych i od paliwa do nich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku skumulowania dwóch okoliczności: otrzymania faktury stwierdzającej nabycie towaru lub wykonania usługi oraz otrzymanie towaru lub wykonanie usługi. Rozłączne spełnienie omawianych warunków skutkuje brakiem prawa do takiego odliczenia.

Wyrokiem z dnia 24 października 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 371/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Heleny S. (dalej: „skarżąca”) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2003 r. Stan sprawy przedstawiał się następująco. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymst ...

Czy Spółce na podstawie wyroku z dnia 23 grudnia 2008r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. G- 415/07) służy prawo za okres od dnia 01 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2008r. korekt ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług za poszczególne kwartały rozliczeniowe poprzez ustalenie, iż przysługuje stronie prawo odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentującego zakup etyliny do samochodu ciężarowego o ładowności niższej niż 500 kg i nie spełniającego po dniu 22 sierpnia 2005r. wymagań dotyczących wskazaną powyżej nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21 kwietnia 2005r. oraz czy pomimo braku nowelizacji przez ustawodawcę art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka od dnia 01 stycznia 2009r. ma prawo pomniejszać podatek należny za dany miesiąc rozliczeniowy o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie etyliny do samochodu ciężarowego opisanego na wstępie, nabytego przed 01 maja 2004r. o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 10 ms