Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zażalenia

Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z 12 września 2006 r., nr 1461/DCi-I/415/Z/19b/06/DS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op”) - stwierdził uchybienie terminu do wniesienia ...


Generowanie strony w 7 ms