Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bonus

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące otrzymywanych premii pieniężnych (bonusów) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pod ...

Firma X SP. z o.o. zgodnie z zawartą umową o współpracy udziela bonusu uznaniowego - premii specjalnej odbiorcy za obrót netto. Pytanie brzmi: „Czy koszt taki można uznać w pełni za koszt uzyskania przychodu?.”

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2004 r., a otrzymanego przez tutejszy Urząd w dniu 13 lutego 2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

W jaki sposób należy opodatkować premie specjalne (pieniężne) otrzymywane od dostawców za wykonany plan i terminowe płatności?

Termin „premia specjalna” (bonus) nie został zdefiniowany w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W doktrynie oraz w praktyce gospodarczej przez premię specjalną (bonus) rozumie się nagrodę pienię ...

W jakim momencie zaliczyć do przychodów podatkowych przyznane premie pieniężne?

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomias ...

Koszty uzyskania przychodów

Za przychód z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) uważa się także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak wynika ze stanu faktycznego przeds ...

Katalog źrodeł przychodów

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004 r. w sprawie ujęcia w przychodach i odprowadzenia podatku dochodowego od bonusu uzyskanego od wartości dokonanych zakupów od kontrahenta za rok 2003, informuje: Zgodnie z art. 21 us ...

W jaki sposób Spółka powinna rozliczać premie pieniężne otrzymane od dostawcy w formie bonusów w zamian za osiągnięcie określonego limitu zakupów towarów.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 10.12.2003 r. uzupełnionego w dniu 26.01.2004 r. i 28.01.2004 r. wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ...

W jaki sposób i w jakim terminie należy ująć dla celów podatku dochodowego otrzymane od dostawców premie pieniężne/bonusy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26 marca 2004 r. (wpływ do Urzędu w dniu 30 marca), uzupełnione następnie dokumentacją przekazaną w dniu 26 kwietnia i 4 maja 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodow ...

Możliwość obciążenia kosztów działalności bonusem (premia pieniężna) udokumentowanym notą debetową za osiągnięcie określonej w umowie wielkości sprzedaży.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów działalności wszelkich wydatków (poza wymien ...

Kiedy zarachować do kosztów uzyskania przychodów premię pieniężną wypłaconą w związku z prowadzoną sprzedażą premiową?

Spółka, dążąc do wzrostu sprzedaży produkowanych wyrobów, stosuje wobec niektórych hurtowych odbiorców system premiowania, mający na celu zwiększenie sprzedaży. Na podstawie zawartych z tymi odbiorcami umów, po osiągnięciu przez nich określonego w tych umowach pułapu sprzedaży, zobowiązana jest do wypłacenia im w formie przelewu na rachunek bankowy, premii pieniężnej. Premia ta jest wypłacana po z ...

Generowanie strony w 5 ms