Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

czy dochód uzyskany przez podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, z którym Polska nie posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2007r. Uzupełnionego o własne stanowisko w sprawie w dniu 22 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy w przypadku wyjazdu z Polski i podjęcia zatrudnienia na terytorium innego państwa, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym, podlega się w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

W jakiej wysokości będzie zobowiązany do pobrania w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu kwoty udziału w zysku z wyodrębnionego przedsięwzięcia, wypłacanej w momencie wykupu obligacji na rzecz obligatariusza, który jest osobą prawną mającą rezydencję podatkową w G.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

Czy ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się do podatnika, który uzyskiwał przychody z pracy w Libii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

1. Czy podatnik powinien złożyć za 2003 rok, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy? 2. Czy dochód uzyskany przez podatnika podlegał w 2003 roku opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Czy w przypadku zawarcia kontraktu na sprzedaż maszyn górniczych w wyniku działań agenta Spółki, od należnej mu prowizji Spółka jest zobowiązana jako płatnik w momencie wypłaty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także wobec braku zawartej pomiędzy Rządami Polski i Argentyny umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku przedłożenia przez Agenta certyfikatu rezydencji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy w sytuacji opisanej w poz. 54 Wniosku Wnioskodawca może wypłacić Spółce S. w całości prowizję wykazaną na fakturze bez potrącania podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy od otrzymanego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy na Wyspie Jersey oraz otrzymanej z tego tytułu renty wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy z tytułu wypłaty przez Spółkę ww. prowizji na rzecz Pośrednika ciąży na Spółce obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zwłaszcza pkt 2a tego przepisu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

W jaki sposób należy obliczyć podatek w zeznaniu PIT-36 za 2008r. w związku z osiąganiem dochodów z tytułu renty zagranicznej z Serbii? Czy w ww. przypadku wnioskodawca powinien zastosować przepisy art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy art. 55 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do emerytur-rent krajowych, czy również do emerytur-rent zagranicznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 29 ms