Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczenie strat

Dotyczy odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych do wysokości stanowiącej równowartość dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek złożony dnia 14.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku postanawia stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie jest praw ...

Czy o stratę z lat podatkowych 2001 i 2004 Klub może pomniejszyć dochód do opodatkowania uzyskany w 2006 r.

Klub prowadzi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu .W latach podatkowych 2001 r i 2004 r poniósł stratę. W 2006 r Klub uzyskał dochód do opodatkowania, który odpowiada w swej wysokości kwocie zapłaconych w 2006 r odsetek od zobowiązań budżetowych. Ze względu na zobowiązania budżetowe Klubu dochód uzyskany w 2006 r w części odpowiadającej wysokości tych odsetek nie mógł być i ...

dotyczy możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku docho ...

Czy mimo zmiany modelu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie miała prawo rozliczać poniesione w poprzednich latach podatkowych straty.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 06.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 06.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy mimo zmiany modelu prowadzonej działalności ...

Czy podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 27 czerwca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w świetle przedstawionego stan ...

Czy strata w wysokości niezamortyzowanej wartości budynku hali i portierni jest kosztem uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oceniając stanowis ...

CIT - Wnioskodawca jako Przedsiębiorstwo przejmujące, przy ustalaniu swojego dochodu nie będzie mógł uwzględniać nierozliczonych strat podatkowych przejmowanych Przedsiębiorstw Państwowych, poniesionych przez nie w latach poprzedzających rok połączenia. Prawo do podatkowego rozliczania straty ma wyłącznie podatnik, który stratę taką poniósł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy komplementariuszowi i komandytariuszowi można przypisać stratę spółki komandytowej za lata 2005 i 2006 zgodnie ze sprostowaną i zarejestrowaną przez sąd umową spółki?

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Spółka jest komplementariuszem w Spółce H Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka Spółka komandytowa. Na mocy aktu notarialnego z dnia 10.05.2007 r. spółka komandytowa dokonała zmiany zapisów umowy spółki dotyczących uczestnictwa wspólników spółki w jej stratach. W dotychczasowym brzmieniu umowa spółki stanowiła, iż ...

Czy istnieje możliwość odliczania straty z działalności gospodarczej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006 r., który wpłynął w dniu 14.04.2006 r. - o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych przeniesienia części majątku (udziałów) do nowoutworzonej spółki (podział przedsiębiorstwa przez wydzielenie).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 62 ms