Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki na cele pozaustawowe

Dotyczy odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych do wysokości stanowiącej równowartość dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek złożony dnia 14.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku postanawia stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie jest praw ...

Generowanie strony w 8 ms