Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nagroda pieniężna

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące otrzymywanych premii pieniężnych (bonusów) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pod ...

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

1. Czy należy sporządzić korekty deklaracji PIT-4 za poszczególne miesiące 2003 roku, w których wypłacono nagrody, zwiększając sumę wypłat o kwoty niesłusznie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne? 2. Czy od kwot zaniżenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy naliczyć odsetki za zwłokę? 3. Czy w związku z korektami w zakresie zaliczek na podatek i zawyżeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne należy sporządzić korekty informacji PIT-11 za 2003 rok?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (wpłynęło 23.02.2004 r.) dotyczące rozliczenia dochodów pracowników i podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zwrotem bezpodstawnie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wpłaconych na rzecz ZUS), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok ...

Podatniczka posiadająca na utrzymaniu małoletnie dziecko, które otrzymało w roku 2003 stypendium naukowe w kwocie łącznej 600,00 zł (co miesiąc 100,00 zł) oraz nagrodę wypłaconą przez Zarząd Miasta zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji o sposobie rozliczenia osiągniętych przez dziecko przychodów: 1. czy wypłaconą nagrodę może doliczyć po połowie do dochodów swoich i męża? 2. Czy dziecko musi złożyć zeznanie podatkowe za 2003 r. i jakie źródła przychodu należy w tym zeznaniu wykazać?.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz doc ...

W jaki sposób należy opodatkować premie specjalne (pieniężne) otrzymywane od dostawców za wykonany plan i terminowe płatności?

Termin „premia specjalna” (bonus) nie został zdefiniowany w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W doktrynie oraz w praktyce gospodarczej przez premię specjalną (bonus) rozumie się nagrodę pienię ...

Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r. Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. wyjaśnia, iż zgodnie z art. 42a ustawy z dani 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w a ...

Czy opodatkowane są przychody z tytułu nagród pieniężnych wypłacanych przez Polski Związek Wędkarski za odebrany sprzęt kłusowniczy?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a ww. ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatk ...

dotyczy nagrody otrzymanej za napisanie rozprawy doktorskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordyna ...

Czy opodatkowaniu podlegają przychody z tytułu nagród wypłaconych przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów członkom związku za ich aktywność i społeczne działanie?

W oparciu o okoliczności przedstawione w przedmiotowym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest związkiem, którego działalność oparta jest na pracy społecznej ogółu członków, a wydatki związane z działalnością pokrywane są ze składek członkowskich. Związek ten nie otrzymuje żadnych dotacji budżetowych, utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich. ...

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy nabyte środki pieniężne będą podlegały:- podatkowi od spadków i darowizn,- podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Występujący z zapytaniem stwierdził, iż otrzymał od osoby prawnej środki pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Z załączonej do zapytania umowy nazwanej „Umowa darowizny” wynika, iż nabycie tych środków związane było z „czynnym zaangażowaniem w realizację prowadzonej (...) akcji prewencyjnej (...), w uznaniu za szczególne zasługi w propagowaniu bezpieczeństwa na drodze” i przez ...

Generowanie strony w 12 ms