Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga uczniowska

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 26.03.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

W jaki sposób podatnik po zlikwidowaniu działalności gospodarczej może odzyskać kwotę niewykorzystanej ulgi uczniowskiej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Pani z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia. W złożonym piśmie stwierdza Pani, że dzialalność gospodarcza prowadzona była przez piętnaście lat W tym okres ...

Czy mogę dokonać odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. od dochodów ze stosunku pracy, przyznanej mi w 2000r. ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Działalność gospodarczą prowadziłem w latach 1986-2000, następnie przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych i nie mogłem dokonywać odliczeń z tytułu przyznanej mi ulgi. Uważam, że mogę dokonać stosownych odliczeń.

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uc ...

Czy można odliczyć "ulgę uczniowską" przy opodatkowaniu prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym? Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup prenumeraty wydawnictw fachowych?

Zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania dochodów LINIOWYM 19% podatkiem dochodowym zachowują jedynie prawo do pomniejszenia dochodu o składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ww. przepis nie przewiduje natomiast mo ...

Czy ulga uczniowska przyznana podatnikowi w zryczałtowanym podatku dochodowym podlega odliczeniu na zasadach ogólnych ?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 19.02.2004 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku ochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Czy mogę dokonać odliczeniaulgi uczniowskiej(przyznanej decyzjami urzędu skarbowego w zwiazku z prowadzoną działalnością gospodarczą) od podatku z emerytury mojej i mojego męża ?

W związku ze złożonym przez Panią, w dniu 09.03.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy uzysku ...

W miesiącu grudniu 2003 r. wydano decyzję przyznającą mie ulgę w podatku dochodowym z tytułu wyszkolenia ucznia. Kiedy mogę wyżej wymienioną ulgę odliczyć: 1. czy począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2004 r. dokonywanego w lutym 2004 r., 2. czy też w rozliczeniu za rok ubiegły dokonywanym już w roku 2004?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z 24.02.2004 r. informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w grudniu 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie wydał decyję przyznającą Panu ulgę w pod ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy będzie mógł korzystać z przyznanej ulgi w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej w przypadku zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem podatnika zmiana formy opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z karty podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozbawia prawa do korzystania z ulgi uczniowskiej.

Ustosunkowując się do zajętego w zapytaniu stanowiska organ podatkowy stwierdza, co następuje. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariac ...

- czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, - czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 14.10.2003 r.) znak 131/137/2003 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie zapytuje: ...

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), obowiązana jest na dzień likwidacji: 1) sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) po ...

Generowanie strony w 6 ms