Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: milcząca interpretacja

- Dla oceny, kiedy dochodzi do doręczenia postanowienia w sprawie pisemnej interpretacji zastosowanie znajdą właściwe przepisy Ordynacji podatkowej, tj. art. 144 - art. 154c Op. W świetle tych przepisów (art. 144 Op) jest bezsporne, że postanowienie organu pierwszej instancji zostało doręczone po upływie określonego w art. 14 b §3 Op trzymiesięcznego terminu, gdyż wniosek strony skarżącej w sprawie udzielenia interpretacji wpłynął do organu w dniu ... kwietnia 2005 r. a postanowienie w sprawie interpretacji zostało doręczone stronie skarżącej w dniu ... lipca 2005 r. Strona skarżąca pismem z dnia ... czerwca 2005 r. r sprostowała omyłki w części wniosku obejmującej przedstawienie stanu faktycznego. Zdaniem Sądu sprostowanie to nie miało wpływu na bieg terminu określonego w art. 14b § 3 O.p., gdyż dotyczyło oczywistych omyłek, a sam organ nie uznał ich za mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i nie wzywał strony skarżącej do wyjaśnienia tych kwestii. Strona skarżąca sprostowania omyłek dokonała bez wezwania ze strony organu. Oznacza to, że organ II instancji miał obowiązek takie postanowienie uchylić. Zgodnie bowiem z art. 14 b §3 Op w chwili wydania postanowienia w przedstawionym wyżej rozumieniu organ pierwszej instancji był już związany stanowiskiem podatnika.

Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 30 maja 2006 r. nr 1401/HT-II/4407/14-100/05/BM Dyrektor Izby Skarbowej w W. działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako Op) odmówił skarżącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością P. zmiany postanowienia Naczelnika ...

I. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, to przy wykładni art. 14b § 3 tej ustawy należy przyjąć, iż w ustawowym pojęciu "udzielić" kryje się z pewnością zarówno sporządzenie informacji w przedmiocie interpretacji i nadanie jej formy postanowienia, jak i przekazanie jej treści wnioskodawcy. II. Pogląd wyrażony w konkretnej uchwale NSA może zostać zmieniony tylko stosowaną uchwałą takiego samego składu NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 5. Kwestią, która stanowi główny przedmiot sporu między stronami w przedmiotowej sprawie zajął się Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie, który na skutek przedstawionego postanowieniem z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 635/07, zagadnienia prawnego, podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów w dniu 4 listopada 2008 r., sygn. ak ...

W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FPS 2/08 - sformułowane w tej skardze zarzuty naruszenia art. 145 § 1 pkt 1) lit. c, w związku z art. 14 b § 2,3 i 4 i art. 212 w zw. z 219 Ord.pod. należy uznać za całkowicie bezzasadne. Zgodnie z tezą powołanej uchwały, w stanie prawnym obowiązującym w 2005 r. pojęcie "niewydanie postanowienia" określone w art. 14 b § 3 Ord. pod., "oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 1 powołanego artykułu".

Zaskarżonym wyrokiem z 12 kwietnia 2007r., Sygn. akt III SA/Wa 4038/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił skargę na decyzję z dnia 13 marca 2006 r., wydaną na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W decyzji, Dyrektor Izby Skarbowej w W. po rozpatrzeniu zażalenia Spółki O. S.A. - Skarżącej w niniejszej sprawie, zmienił postanowienie ...

Odnosząc się do wskazywanych w judykaturze i doktrynie różnic między wydaniem i doręczeniem decyzji, Naczelny Sąd Administracyjny w powyższej uchwale stwierdził, że nie można ich odnosić w sposób automatyczny do instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego, chociażby z tego powodu, że mające wobec nich zastosowanie unormowania proceduralne trzeba traktować jako regulacje autonomiczne (odrębne). Odesłania zaś do działu IV Ordynacji podatkowej ("Postępowanie podatkowe") należy traktować jako wyjątek od tejże reguły. Zwłaszcza art. 212 Ordynacji podatkowej, traktujący o związaniu organu podatkowego decyzją od chwili jej doręczenia, nie ma znaczenia dla określenia momentu przesądzającego o zachowaniu terminu określonego w art. 14 b § 3 tej ustawy. Usytuowanie zatem postępowania w sprawach udzielania (wydawania) interpretacji przepisów prawa podatkowego w systemie procedur uregulowanych w Ordynacji podatkowej (jego odrębność w stosunku do postępowania jurysdykcyjnego) wskazuje na konkluzje zbieżne z wnioskami płynącymi z wykładni gramatycznej i celowościowej omawianego przepisu.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2751/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez B. SA w W. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 20 czerwca 2006 r. oraz poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Generowanie strony w 60 ms