Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział własny

Czy tzw. dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu u Spółki dokonującej umorzenia? Spółka planuje nabyć od udziałowców udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia. Umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 § 3 kodeksu spółek handlowych, bez wypłaty wynagrodzenia, na co udziałowcy wyrazili zgodę. Umorzenie udziałów zostanie dokonane przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a kwota środków pieniężnych wynikająca z obniżenia kapitału zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy w przypadku wniesienia przez Podatnika wkładu do spółki komandytowej w wysokości 0,5% kapitału spółki z jednoczesnym prawem do udziału w zysku w 95% oraz w stratach w 95%, Podatnik uczestniczy w przychodach i kosztach w 95%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz X lub za wynagrodzeniem równym wartości księgowej udziałów, jak i samo umorzenie udziałów będzie neutralne dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będzie ono skutkować uzyskaniem przez Spółkę przychodu w rozumieniu wskazanej ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego umorzenia udziałów wspólnika X, jedynym wspólnikiem Spółki pozostanie wspólnik Y? Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólnika X celem ich umorzenia, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz …, jak i samo umorzenie udziałów będzie neutralne dla spółki na gruncie przepisów ustawy o CIT. W szczególności nie będzie ono skutkować uzyskaniem przez spółkę przychodu (dochodu) w rozumieniu ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka nabywając własne udziały bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia osiąga z tego tytułu przychód do opodatkowania? Czy po stronie Spółki, w związku z nabyciem udziałów bez wynagrodzenia w celu umorzenia, a następnie ich faktycznym umorzeniu, powstał obowiązek jako płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Wspólnik Pozostający)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jakie skutki podatkowe występują u wspólnika pozostającego w Spółce – X Sp. z o.o. w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów w celu ich umorzenia, a w szczególności czy wystąpi u niego z tego tytułu dochód do opodatkowania, a w związku z tym czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego zobowiązana będzie do pobrania podatku (zaliczki na podatek) dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą Wspólników zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych będzie skutkować powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy dobrowolne umorzenie akcji posiadanych przez „R.” Sp. z o.o. w Spółce „I” za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa umarzanych akcji spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy dochód powstały z umorzenia własnych udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 15 ms