Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renowacja

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług nie może nastąpić, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone ...

Dotyczy odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi powypadkowej naprawy szkody komunikacyjnej samochodu osobowego ujętego w środkach trwałych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Wnioskiem złożonym w dniu 27 stycznia 2004 r., uzupełnionym ...

Zapytujący stawia następujące pytania: 1. Jaką stawkę należy stosować przy sprzedaży wymienionych towarów? 2. Jaką stawkę należy stosować na usługi montażu w/w. towarów w obiektach budownictwa mieszkaniowego? 3. Jaką stawkę należy stosować na usługę polegającą na renowacji posadzki kamiennej w zabytkowym obiekcie sakralnym (kościół)? 4. Jak należy fakturować usługę budowlano-montażową, na której wartość składają się wartość usługi oraz wartość zużytych materiałów?

Stan faktyczny: Podatnik zamierza dokonywać sprzedaży towarów sklasyfikowanych zgodnie z przedstawioną opinią Urzędu Statystycznego do grupowania PKWiU: 26.61.11-50.52 „Płyty parapetowe ze sztucznego kamienia” (powiązania z SWW 1413-991), 26.61.11-50.54 „Płyty okładzinowe stopni schodowych ze sztucznego kamienia” (powiązanie z SWW 1413-913), 26.61.11-50.51 „Płyty okładzinowe ścian ze sztucznego ...


1) stawka podatku VAT dla usług renowacji starych przedmiotów, 2) jak ewidencjonować za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaż towarów używanych i przedmiotów kolekcjonerskich.

Odpowiadając na pismo z dnia 05.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 08.06.2004 r. w sprawie: stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług renowacji starych przedmiotów zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.31.22.-00.00, sposobu ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kasy fiskalnej z tytułu dostawy towarów używanych i przedmiotów kolekcj ...

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania robót konserwatorskich,w związku z przygotowaniem inwestycji renowacji zabytkowych ołtarzy.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wprowadza na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 usługi zwolnione od podatku VAT. Wykaz usług zwolnionych został określony w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji Nr 11 załącznika Nr 4 wymienione zostały min. usługi oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem ex 92. Oznaczenie "ex" oznacza, iż zwolnienie doty ...

Podatnik wystąpił z pytaniami, czy zawierane umowy ustanowienia odrębnej własności lokali (zarówno mieszkalnych i użytkowych) oraz sprzedaż należy uznać za czynności zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 26 marca 2002 r., czy też umowy takie należało opodatkować podatkiem od towarów i usług. Ponadto, czy prawidłowe było działanie polegające na odliczeniu przez podatnika podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie towarów i usług służących ulepszeniu budynków?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w 2000 r., jako osoba prawna, ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla prac konserwacyjnych i zabezpieczających na obiekcie zabytkowym (na zlecenie muzeum; na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, w odpowiedzi na Pana pismo złożone w tut. Urzędzie w dniu 13.09.2004 r., uzupełnione w dniu 07.10.2004 r. informuje: Jeżeli podatnik posiada wymagane przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac konserwatorskich, archeologicznych, budolwanych oraz renowacji.

Zgodnie z podanym stanem faktycznym Muzeum, jako właściciel zespołu pałacowo – parkowego, obowiązane jest uiszczać podatek od towarów i usług z tytułu: - prac polegających na konserwacji i renowacji zleconych - dyplomowanym konserwatorom, prac wykonywanych przez zewnętrzne instytucje pożytku publicznego w postaci badań archeologicznych, - prac budowlanych realizowanych przez wykonawców z sektora p ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do prac konserwatorskich i renowacyjnych elewacji teatru , będącego obiektem zabytkowym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy.Prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie prac w zakresie elewacji i dociepleń w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Ponadto przystąpił do przetargu na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych elewacji teatru . Zakres tych prac obejmuje : 1) Rzeźby przed operą- oczyszczenie- badanie konserwatorskie i pe ...

Generowanie strony w 14 ms