Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpłatne zbycie

Czy wpłacona kwota na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej , która stanowiła bonifikatę wkładu budowlanego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu a tym samym uwzględniona do ustalenia dochodu ze sprzedaży przedmiotowego lokalu?

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i art.14b ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte w piśmie z dnia 25.05.2007r (data wpływu do Urzędu) uzupełnione 04.07.2 ...

Czy wydatki na nabycie/objęcie przez Bank akcji w spółce Towarzystwo Emerytalne stanowią koszt uzyskania przychodów Banku w chwili ich odpłatnego zbycia przez Bank zgodnie ze scenariuszem 2 opisanym we wniosku, również wówczas, gdy suma tych wydatków przewyższy cenę uzyskaną przez Bank ze sprzedaży tych akcji (tj. gdy Bank poniesie na tej transakcji stratę podatkową)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 16.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki na nabycie/objęcie przez Bank akcji w Towar ...

Czy w przypadku transakcji zamiany nieruchomości z dopłatą przychodem z tytułu zbycia nieruchomości będzie jej wartość określona w umowie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 24.05.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 24.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku transakcji zamiany nieruchomośc ...

Czy wystąpi podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie decyzji o zwrocie nieruchomości ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po uchyleniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.03.2007r. Nr I/1-415/kp/1/2007Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawion ...

Czy w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości, w zamian za przejęcie długu Wnioskodawcy (niespłaconej części kredytu hipotecznego) powstanie przychód, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 16 kwietnia 2007 roku Podatnik złożył wniosek (uzupełniony w dniu 24 maja 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło kwestii, czy w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości, w zamian za przejęcie długu Wnioskodawcy (niespłaconej części kredytu hip ...


Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytowo – akcyjną aktywów, dochodem podatnika będzie dochód wynikający z udziału w spółce, tj. z udziału w zysku (stracie) spółki, wynikającym ze sprzedaży aktywów, obliczonym jako różnica pomiędzy przychodem ze zbycia aktywów, a ich wartością (ustaloną dla potrzeb wyceny wkładu) określoną w statucie spółki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osó ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości wynajmowanej na cele mieszkalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy przychód ze sprzedaży pierwotnej należy traktować jako przychód zleceniobiorcy (powiernika) czy zleceniodawcy?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 02.04.2007r. (04.04.2007 r. data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto z dnia 19.03.2007 r. Nr DF-415/154/06 w sprawie udzielenia ...

Generowanie strony w 123 ms