Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie zobowiązania

Czy wskutek umorzenia odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego po stronie kredytobiorcy powstanie przychód:- w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy - przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy. Czy Bank w takiej sytuacji obowiązany jest, na podstawie art. 42a ustawy o pdof, do sporządzenia i przesłania kredytobiorcy informacji o przychodach z innych źródeł sporządzonej na formularzu PIT-8C.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

ustalanie różnic kursowych przed końcem 2006r. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy umorzone zobowiązania należy zaliczyć do przychodów, jeżeli tak to którego roku podatkowego. W której pozycji zeznania CIT-8 powinien być wykazany ten przychód?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2007 r. (wpływ do tut . Organu podatkowego 18.05.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis ...

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z umorzenia pożyczki zmarłemu pracownikowi?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka udzieliła swojej pracownicy pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po śmierci ww. pracownika pozostała część niespłaconej pożyczki została umorzona przez Spółkę. W związku z tym, że zmarła nie była zamężna i nie miała dzieci, jedyną osobą, która ma prawo do renty rodzinnej jest jej matka. W związku z tak przedstawionym ...

Ustalanie różnic kursowych przed końcem 2006r. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku umorzenia należności finansowej obejmującej niespłaconą część kosztów remontu budynku podlegającej spłacie w ratach oraz ustawowe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat przedmiotowej należności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którą należy wykazać w informacji złożonej na druku PIT-8C.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 01 lipca 2007 roku (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma ...

Czy ograniczenie zawarte w przepisie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczy wyłączenie targów lub wystaw po dacie złożenia wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy umorzenie spłaty części pożyczki wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych i wymaga dokonania korekty – zdjęcia z kosztów uzyskania przychodów kwoty amortyzacji odpowiadającej wartości umorzonej pożyczki na dzień 18 grudnia 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...


Pytanie Spółki dotyczy kwestii uznania za koszt uzyskania przychodów należności nieściągalnych wynikających ze sprzedaży udziałów, które na podstawie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały zarachowane jako przychód należny.

Spółka w złożonym wniosku z dnia 22 czerwca 2006r., powołując się na art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, zwróciła się o udzielenie interpretacji w kwestii stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Pytanie Spółki dotyczy kwestii uznania za koszt uzyskania przychodów należności nieściągalnych wynikających ...

Generowanie strony w 6 ms