Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: reasekuracja

Czy koszty z tytułu udziału reasekuratora w składkach ubezpieczeniowych mogą być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym mogą być potrącane w dacie ich poniesienia?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową. Towarzystwo zawiera umowy reasekuracji proporcjonalnej z wybranymi reasekuratorami. W ramach tych umów reasekurator przejmuje na siebie określoną część ryzyka i w takiej samej proporcji pokrywa ewentualne odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Kalkulacja kosztów reasekuracji jest ...

Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce wynikającego z zawartych umów reasekuracji proporcjonalnej powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej Spółka wykonuje czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w dziele II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W celu reasekuracji przyjętych przez siebie ryzyk wynikających z podpisanych polis ubezpieczeniowych, Spółka zawiera umowy reasekur ...


momentem potrącania kosztu bezpośredniego jest generalnie rok podatkowy, w którym osiągnięto odpowiadające im przychody, ewentualnie rok podatkowy następujący po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie, jeśli koszty te zostały poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania podatkowego (art. 15 ust. 4 i 4 b – 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Techniczne wsparcie procesu oceny i selekcji projektów składanych w ramach ZPORR"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...


CIT - w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu reasekuracji biernej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...


1. Czy koszty z tytułu udziału reasekuratorów w składce powinny być zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym, dla celów podatkowych powinny być rozliczane na podstawie art. 15 ust 4d ustawy o pdop w dacie poniesienia? 2. Czy przychody z tytułu prowizji reasekuracyjnej oraz udziału reasekuratora w odszkodowaniach powinny być ujmowane na ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub w dacie wystawienia rachunku technicznego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 149 ms