Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki inwestycyjne

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

W związku z Pana pismem z dnia 4.04.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się, z zastr ...

Czy nakłady poniesione na lokal użytkowy można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ? Czy i w jakiej części można odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wykazany na fakturach VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na budowę budynku mieszkalno-usługowego ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17 grudnia 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o poda ...

Zasady rozliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Dotyczy: zapytania z dnia 01.08.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Zakopanem w sprawie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (zakupy iwestycyjne). Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.11.2003 r. (data wpływu 6.11.2003 r.) dotyczące: wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ...

Z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wątpliwości budzi przepis dotyczący ewentualnej utraty tej ulgi i premii.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 930 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: ze stanu faktycznego przedstawionego w Państwa piśmie wynika, że z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a us ...

Zapytanie Podatnika dotyczy stosowania art. 15 ust.1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 54, poz.654 ze zmianami) odnośnie współfinansowania budowy infrastruktury.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka aktualnie finansuje trzy inwestycje:I, II, III.Dwie inwestycje są budowane na terenach stanowiących własność Spółki X, natomiast wybudowane obiekty w ramach trzeciej inwestycji z uwagi na uwarunkowanie techniczne są umiejscowione na gruntach Spółki Y i stanowić będą własność Spółki Y. W 2004 roku Spółki zawarły umowę o budowę in ...

dotyczy odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Czy można wnieść do majątku firmy nieruchomość nabytą w ramach wspólnoty ustawowej z żoną. Czy przy zakupie nieruchomości na oboje małżonków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, koszty opłat za media oraz remontów ?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na : nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, z wyjątkiem opłat z wieczyste użytkowanie, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz war ...

Czy Powiat ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur, za wykonaną inwestycję przebudowy dróg powiatowych, będących własnością Powiatu , który nie świadczy usług – sprzedaży z tytułu użytkowania tych dróg i nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów z tego tytułu ?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych , podatnikowi, o którym mowa w art. 15 , przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego , z zastrzeżeniem art. 114,- art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19 oraz ...

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupów towarów związanych z budową budynku mieszkalno-usługowego stosując odpowiednią proporcję - art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie z dnia 03.09.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonuje czynności opodatkowanych s ...

Generowanie strony w 28 ms