Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sukcesja prawna

Czy części przedsiębiorstwa zorganizowane w odrębne jednostki organizacyjne (zakłady) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank planuje integrację z X S.A. (dalej: X) należącym do tej samej grupy kapitałowej. Integracja nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji podziału X nastąpi przeniesienie na Bank części przedsiębiorstwa X. W zamian za otrzymany majątek akcjonariusze X otrzymają ...

Interpretacja - Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania prawa Spółki do wyboru w roku podatkowym zaczynającym się od 01.01.2008r. sposobu wpłacania zaliczek w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 lub 6a ww. ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wniosek dotyczy sukcesji praw i obowiązków podmiotu dzielącego się.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Niepodzielone zyski Spółki akcyjnej (wnioskodawcy) – zysk z lat ubiegłych znajdujący się na kapitale zapasowym oraz zysk wypracowany w roku przekształcenia, nie będą podwyższać wkładów wspólników w spółce komandytowej, w stosunku do wartości akcji w spółce akcyjnej, to w świetle przytoczonych przepisów, nie można uznać, że wspólnicy tejże spółki w momencie przekształcenia uzyskają jakikolwiek dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym, w takim przypadku, w momencie przekształcenia u wspólników Spółki akcyjnej nie powstanie zobowiązanie podatkowe w związku z przekazaniem do spółki komandytowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej. Jednakże, niepodzielone zyski spółki akcyjnej, które nie zwiększą kapitału podstawowego spółki komandytowej będą podlegały opodatkowaniu w przypadku gdy zostaną wypłacone, postawione do dyspozycji, czy też udostępnione w jakiejkolwiek innej formie poszczególnym wspólnikom, lub w momencie wyjścia wspólnika ze spółki komandytowej czy w momencie likwidacji tej spółki - jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, nie mają zastosowania przepisy art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące opodatkowania przy likwidacji działalności spółki, natomiast spółka komandytowa staje się sukcesorem praw i obowiązków, w tym również w zakresie podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. W jaki sposób ustalić wartość początkową przejętych przez Chorągiew środków trwałych dla potrzeb amortyzacji oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe po uzyskaniu osobowości prawnej? 2. W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty Chorągwi przed i po uzyskaniu przez nią osobowości prawnej? 3. Czy przekazany majątek dla Chorągwi nie będzie stanowił przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Jak rozdzielić przychody oraz koszty uzyskania przychodów dotyczące okresu, w którym nastąpiło przekształcenie (zmiana formy prawnej) pomiędzy Spółkę z o.o. a wspólników spółki komandytowo-akcyjnej z punktu widzenia regulacji podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobową spółkę handlową (sp. j. lub komandytowa) nie mają zastosowania przepisy art. 14 ustawy o p.t.u., dotyczące opodatkowania towarów przy likwidacji spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Jak należy dokonać podziału przychodów i kosztów uzyskania przychodów dotyczących miesiąca przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową aby prawidłowo ustalić w tym miesiącu dochód wspólnika spółki komandytowej, będącego osobą fizyczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Wnioskodawcy (spółce przejmującej) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 17 ms