Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosunek prawny

Czy czynności wykonywane przez biegłego sądowego na zlecenie organów procesowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

opodatkowania czynności wykonywanych przez biegłego na zlecenie prokuratury rejonowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czynności, których wykonywanie nie jest na gruncie ustawy o VAT uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czynności biegłego w postępowaniu sądowym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Skoro okoliczność została wyjaśniona wystarczająco w postępowaniu i nie jest kwestionowana przez stronę, stanowisko Sądu pierwszej instancji o obowiązku wystąpienia przez organ podatkowy, na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej do sądu powszechnego z pozwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego - pożyczki nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 149/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną przez E. Sp. z o.o. w B. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 grudnia 2006 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. Z ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd pierwszej instancji wynika, że powyższym rozstrzygnięciem organ odwoławcz ...


Czy wynagrodzenie wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w zarządzie spółki cypryjskiej będzie kwalifikowało się jako „wynagrodzenia dyrektorów” w myśl art. 16 Umowy i jako podlegający opodatkowaniu na Cyprze będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl art. 24 ust. 1 Umowy, a zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływać będzie jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 84 ms