Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remanent początkowy

1. Czy grunt, stanowiący współwłasność małżeńską może zostać wniesiony jako towar handlowy do działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków. 2. Czy przyjęcie ceny zakupu gruntu jako wartości tego towaru w remanencie początkowym jest poprawne. 3. Czy wartość gruntu odpowiadająca udziałowi małżonka przekazana podatnikowi na cele działalności gospodarczej będzie wywoływać u podatnika skutki podatkowe.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy towary handlowe wniesione do spółki jawnej jako część aportu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo, stanowić będą remanent początkowy w tej spółce dla potrzeb rozliczenia rocznego dochodu ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007r. (data wpływu 28.06.2007r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej ...

Czy nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy otrzymany towar i pozostały majątek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy wartość towarów otrzymanych w drodze darowizny (jako składnik darowanego przedsiębiorstwa) należy ująć w remanencie początkowym u obdarowanego i uwzględnić przy ustalaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy oparcie się przy wycenie remanentu początkowego na cenie rynkowej z dnia sporządzenia spisu jest prawidłowe i może być podstawą do ustalenia dochodów z działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy zwrócone w 2008 r. materiały podstawowe zakupione w 2007 r. pomniejszają wartość remanentu końcowego (31.12.2007), czy tylko wartość początkowego (01.01.2008 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jaką wartość gruntu należy zaewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów, czy ma być to wartość wynikająca z umowy darowizny, czy też wynikająca z aktualnej wyceny biegłego zakładając, że od chwili zawarcia umowy darowizny wartość nieruchomości znacznie wzrosła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w przypadku sprzedaży zabudowanych działek za jeden z elementów kosztu uzyskania przychodu będzie można przyjąć wartość działek wynikającą z wyceny rzeczoznawcy, która zostanie przeprowadzona w celu ustalenia kapitału początkowego zawiązywanej spółki cywilnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy spółka może uznać, jako koszt działalności związanej ze sprzedażą domu, wartość wniesionego wkładu, czyli 240.000 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fin ...

Czy wyceniając grunt wpisany do remenentu początkowego w/g cen rynkowych obowiązujących w dniu jego sporządzenia jest prawidłowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 57 ms