Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sąd cywilny

Wnioskodawca w 2007 roku zlecił adwokatowi przygotowanie i przeprowadzenie postępowania karnego, wszczętego z oskarżenia prywatnego, dotyczącego zniesławienia (art. 212 § 1 i art. 212 § 2 Kodeksu karnego). Wnioskodawca podał, iż zarzuty zniesławienia zostały podniesione przez oskarżonego, aby pomówić Wnioskodawcę o takie postępowanie, które poniżyłoby go w opinii publicznej i naraziło na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca pyta, czy zapłata adwokatowi za przygotowanie i przeprowadzenie tego postępowania, stanowi koszt uzyskania przychodów? Wnioskodawca uważa, że podjęte działania miały na celu ochronę przed pomówieniami, które naraziły go na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.Dlatego też, w celu zabezpieczenia źródła przychodu, jakim jest prowadzona działalność gospodarcza, zlecono adwokatowi przygotowanie i przeprowadzenie postępowania karnego. Stąd poniesione na ten cel koszty mają znamiona kosztów poniesionych w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które – zgodnie z przepisem art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Na gruncie postępowania cywilnego ugoda sądowa praktycznie została zrównana z wyrokiem. Niezrozumiałe jest zatem różnicowanie powyższych rozstrzygnięć na gruncie prawa podatkowego. Tym samym uznać należy, iż rację ma Skarżąca wskazując, że wyłączenie ze zwolnienia podatkowego odszkodowań, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) u.p.d.o.f. dotyczy jedynie takich odszkodowań, których źródłem jest przepis prawa, a ich wypłata następuje na podstawie umowy lub ugody cywilnoprawnej, nie zaś ugody sądowej. Za takim rozumieniem użytego w tym przepisie pojęcia „ugoda" przemawia także treść kolejnych punktów tego ustępu. Ustawa w pkt 3b ust. l wprowadza bowiem zwolnienie od podatku dochodowego dla „innych odszkodowań otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie". Należy zatem przyjąć, że skoro zwolnieniu podlegają odszkodowania inne, niż mające źródło w ustawie, a przyznane na podstawie ugody sądowej, to tym bardziej z takiego zwolnienia powinny, zdaniem Sądu, korzystać odszkodowania wynikające z ustawy przyznane na podstawie tejże ugody.

Pismem z dnia 8 lutego 2006 r. P. SA w Warszawie - Skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan f ...

kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług od pozostałej kwoty wynikającej z zawartej umowy w przypadku zakończenia sądowego postępowania odwoławczego korzystnym prawomocnym rozstrzygnięciem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, zawarte ...

czy koszty procesowe można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

PIT w zakresie opodatkowania rekompensat pieniężnych otrzymywanych przez ławników sądowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Skoro okoliczność została wyjaśniona wystarczająco w postępowaniu i nie jest kwestionowana przez stronę, stanowisko Sądu pierwszej instancji o obowiązku wystąpienia przez organ podatkowy, na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej do sądu powszechnego z pozwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego - pożyczki nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 149/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną przez E. Sp. z o.o. w B. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 grudnia 2006 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. Z ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd pierwszej instancji wynika, że powyższym rozstrzygnięciem organ odwoławcz ...

Czy po stronie Spółki powstały przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od kwot wynagrodzenia i zwrotu nakładów należnych od gminy, a jeśli tak, to czy chwilą powstania przychodu był dzień kapitalizacji odsetek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

1. Czy w związku z wyrokiem sądowym zasądzającym na rzecz Spółki kwotę tytułem nakładów, które uprzednio zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, powstał po stronie Spółki przychód, a jeśli tak, to w jakiej chwili i w jakiej wysokości? 2. Czy w związku z wyrokiem sądowym zasądzającym na rzecz Spółki kwotę tytułem wynagrodzenia, powstał po stronie Spółki przychód, a jeśli tak, to w jakiej chwili i w jakiej wysokości? 3. Czy kwoty wynagrodzenia i zwrotu nakładów zasądzone wyrokiem sądowym są należnościami związanymi z działalnością gospodarczą Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Generowanie strony w 20 ms