Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: data

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03-04-2003r w sprawie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26-07-1991 r. o podatku dochodowym ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który stanowi, że Izba Skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej informacji, (dotyczącej informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej), jeżeli stwierdzi, ż ...

Czy powyższe składki mogą być odliczone od dochodu bądź zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004 r. (data wpływu 26.01.2004 r.) i uzupełnione w dniu 27.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: z przedstawionego stanu faktycznego w pismach j.w. wynika, że w grudniu 2003 r. opłacił Pan składki na rzecz o ...

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wydaną przez Urząd Miejski proszę o odpowiedź: od jakiej daty wymienionej w decyzji mogę zaliczyć moje wydatki na budowę budynku mieszkalnego, a od jakiej daty na remont i modernizację ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na złożone zapytanie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat ...

Czy za datę nabycia uważa się dzień podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, czy też dzień nabycia przez małżonków przedmiotowej nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...

Kiedy powstanie przychód, jeżeli fakturę VAT za energię elektryczną wystawiono z datą 31.12.2003 r. a następnie refakturowano w dniu 13.01.2004 r.?

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) udziela interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku z pisemnym zapytaniem Spółki. Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że: - Spółka otrzymała fakturę ...

Czy darowizna części zakładu usługowego dokonana na rzecz córki korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

Nabycie przez zstępnego w drodze darowizny zakładu usługowego (Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ) zwolnione będzie od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. ( j.t. z 1997r. Dz. U. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres 5 lat od dnia przyjęcia darowizn ...

Pisemne określenie daty, po której będzie miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej.

W oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w piśmie z dnia 31 marca 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 1 kwietnia 2004 roku) wystąpił Pan z prośbą o pisemne określenie daty, po której będzie Pan miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej. ...

Czy w przypadku sprzedaży usług o charakterze ciągłym (usługi najmu, usługi ochrony mienia, usługi reklamowe) można na fakturze podawać jako datę sprzedaży jedynie miesiąc i rok sprzedaży?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 11.02.2004 r. (znak: PZ-13/04) dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finans ...

Jaką datę przyjmuje się za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji podziału majątku dorobkowego w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licz ...

Generowanie strony w 16 ms