Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga meldunkowa

Czy w przypadku sprzedaży w 2007r. nabytego w tym samym roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym Podatnik był zameldowany na pobyt stały od 1980 roku, znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 126 lit.c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik wnioskiem z dnia 21.02.2007r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik od 1980 roku posiadał spółdzielcze lo ...

Czy, aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. ...

Czy wnioskodawca spełnił warunki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Czy przychód osiągnięty ze sprzedaży 50% udziałów we własności lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik jest zameldowany w lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia i w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z ...

Czy przysługuje ulga w podatku dochodowym od sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (zakupionego w drodze przekształcenia prawa lokatorskiego na własnościowe w 2007r.) z tytułu zameldowania w tym mieszkaniu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy na pobyt stały przed datą zbycia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie: art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c, ust. 21 i 22 oraz art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) p ...

Sprzedaż mieszkania z przeniesionym w 2007 r. tytułem własności, nabytego w 1999 r. na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a pdof

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku sprzedaży mieszkania, należącego do majątku odrębnego jednego ze współmałżonków, dokonanej po upływie 12 miesięcy od dnia zameldowania, drugi współmałżonek – niezameldowany w tym mieszkaniu – będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

W opisanym zdarzeniu przyszłym wnioskodawca wskazuje, iż w dniu 04.06.2007 r. nabył Pan prawo odrębnej własności tego lokalu, zatem przy zachowaniu okresu zameldowania (wskazanego powyżej) w tym lokalu na pobyt stały, dochód będzie zwolniony z opodatkowania jeśli sprzedaż nastąpi po 04.06.2008 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2007 roku Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie art.. 21 ust. 1 pkt 126 updof.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 76 ms