Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stanowisko

Czy dla potrzeb ustalenia przychodu pracowników z tytułu otrzymanego deputatu opałowego lub wypłaconej kwoty ekwiwalentu w zamian za deputat, należy przyjąć cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego sosnowego ustaloną przez Lasy Państwowe, czy cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego sosnowego, stosowaną w Nadleśnictwie X?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbo ...

Dostawa książek oznaczonych symbolami ISBN i mieszczących się w grupowaniu PKWiU ex 22.11 z uwzględnieniem wyłączeń, w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. jest opodatkowana stawką 0%.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2006 r. A zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym zapytaniu wskazano następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży książek, między innymi serii książek p.t. "E", wydawanej w częściach, oznaczonej stosowanymi na ...

Na podstawie art. 7 ust. 1 umowy polsko-litewskiej, zyski przedsiębiorstwa z siedzibą w W z tytułu wynajmu stanowiska na hali, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Litwy. Tym samym Podatnik nie jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych za dodatek za rozłąkę przysługujący pracownikowi czasowo przeniesionemu, można odnieść do żołnierzy zawodowych pełniących kadencję na stanowisku służbowym wyznaczonych na to stanowisko poza miejscowością zamieszkania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

w zakresie ustalenia czy wynajem stanowiska handlowego i wyposażenia niezbędnego do jego utworzenia przez kontrahentów nierezydentów Rzeczypospolitej Polskiej należy zakwalifikować do przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - (pytanie oznaczone we wniosku jako nr I/7)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

w zakresie ustalenia czy wynajem stanowiska handlowego i wyposażenia niezbędnego do jego utworzenia przez kontrahentów nierezydentów Rzeczypospolitej Polskiej należy zakwalifikować do przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr I/7)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Skutki podatkowe związane z otrzymaniem w ramach programu akcji pracowniczych uprawnień do nabycia akcji oraz z ich odpłatnym zbyciem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 38 ms