Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość odstąpiona bezpłatnie

Czy kwoty uzyskanego w 2007 roku przychodu z tytułu wynajęcia osobie trzeciej części nieruchomości, otrzymanej od właściciela nieruchomośći (matki) do nieodpłatnego używania, na podstawie umowy użyczenia, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, opłacanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

I. Stan faktyczny. Pismem z dnia 24.05.2007 roku (wpływ do US 25.05.2007 roku), uzupełnionym dwoma pismami: z dnia 20.07.2007 roku oraz 26.07.2007 roku, zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie opisanej we wniosku dotyczącej możliwości skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ...

odnośnie sposobu określenia podstawy opodatkowania w przypadku świadczeń wynikających z udostępnienia nieruchomości do nieodpłatnego korzystania innym podmiotom gospodarczym

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku STRONY z dnia 13.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, odnośnie sposobu określenia podstawy opodatkowania ...

Generowanie strony w 8 ms