Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podróż służbowa (delegacja)

Koszty uzyskania przychodów

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2003 r. Nr FN-3220/03/2003 (data wpływu 05-03-2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do ar. 14 a § 1- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym o ...

dotyczy zwolnienia diet i innych należności za czas podróży służbowej osób fizycznych niebędących pracownikami

Urząd Skarbowy w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 10.04.2003 r.: Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawa z dnia 2 ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje: Wysokość diet i innych należności związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności pr ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 16.04.2003r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz ...

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz zleceniobiorców (nie będących pracownikami) kwoty z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie 1 pisma przesłanego w dniu 4 lutego 2004 r., uzupełnionego w dniu 18.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem w celu odbycia podróży służbowej lub jazd lokalnych, dla jedynego udziałowca spółki, niebędącym pracownikiem spółki a będącym Prezesem Zarządu ? Zwrot wydatków przewiduje zawarta umowa cywilnoprawna.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 13 stycznia 2004 roku (uzupełnionym dnia 28 stycznia 2004 roku) dotyczącym stosowania przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, informuje: Ze stanu opisane ...


Generowanie strony w 56 ms