Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Czy w przypadku wydatków związanych z wynagrodzeniem Zleceniobiorców, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu, w świetle art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się dzień, na który ujęto przedmiotowe wynagrodzenia jako koszt w księgach rachunkowych Spółki na podstawie sporządzonej listy prowizyjnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Czy usługi przewozu przedstawione we wniosku świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a jeśli nie to od kiedy powstanie obowiązek instalacji kasy fiskalnej ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 22.06.2007r., w kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług przewozu na rzecz osób fizycznych nie ...

Spółce nie przysługuje prawo do odliczenie podatku od towarów i usług, nabytego od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czynności, których wykonywanie nie jest na gruncie ustawy o VAT uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Przychód z tytułu umorzonych odsetek, prowizji opłat oraz kosztów związanych z zarządzaniem wierzytelnością jest przychodem z innych źródeł. Oznacza to, iż kwota przychodu odpowiadająca kwocie umorzenia powyższych należności, powinna być doliczona do pozostałych przychodów, podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej, uzyskanych w roku podatkowym przez osobę, której należności umorzono i opodatkowana w zeznaniu rocznym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy planowana sprzedaż działki budowlanej, należącej do majątku prywatnego osób fizycznych (która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami), przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy sprzedaży czterech działek rolnych należy opodatkować podatkiem VAT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży bram garażowych wraz z pilotami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy zbycie przez osobę prawną w drodze umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w listopadzie 2005 r. podlega podatkowi od towarów i usług, jeśli następuje ono na rzecz osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, a jeżeli tak, to co stanowi podstawę opodatkowania - wartość lokalu mieszkalnego nabywanego przez podatnika, wartość prawa przez niego zbywanego, czy też różnica między tymi prawami, o ile takowa wystąpi.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik w dniu 15 listopada 2005 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o powierzchni 94,00 m2. Powyżej wskazany lokal znajduje się we Wrocławiu. Podatnik zamierza w drodze umowy zamiany przenieść przysługujące mu prawo na osobę fizyczną. W zamian Spółka nabędzie prawo własności lokalu mieszalnego o powierzchni 64,50 m2, znajdu ...

Czy w przypadku wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę fizyczną przedmiotowych składników majątkowych, ich cena nabycia nie ma znaczenia, a osoba fizyczna sama lub za pomocą biegłego określa wartość składników majątkowych zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 55 ms