Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: części wspólne

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa oddaje Inwestorowi do użytkowania na warunkach określonych w umowie całą powierzchnię wspólną strychu, w celu wykonania robót polegających na przebudowie strychu, w wyniku których powstaną dwa lokale mieszkalne. Środki finansowe, zgodnie z umową, inwestor wpłacił w dwóch ratach na łączną kwotę 90.000 zł. Pytanie podatnika brzmi:Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do zapłaty 19%m podatku, jeżeli tak to w którym momencie powstaje ten obowiązek?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 20.06.2007r. (data wpływu do Urzędu - 29.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ...

Uzyskane dochody z lokali użytkowych, bez względu na formę własności, nie są dochodami pochodzącymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie spełniają one warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww ustawy i stosownie do art. 7 ust. 1, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W myśl bowiem postanowień tego przepisu przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (…).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...


Czy dochód z odpłatnego użytkowania powierzchni korytarzy i piwnic znajdujących się w zasobie mieszkaniowym i przeznaczony na potrzeby ww zasobu podlega opodatkowaniu podatkiem CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Czy w przedstawionej sytuacji wystąpi podatek dochodowy oraz czy będzie to podatek od osób fizycznych (właścicieli lokali), czy od Wspólnoty Mieszkaniowej (jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)? Czy możliwe są ulgi w jego wymiarze lub odstąpienia od naliczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię Mieszkaniową z najmu pomieszczeń oraz dzierżaw terenów pod stacje transformatorowe zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Wynagrodzenie dla Wspólnoty w postaci ww odsetek nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ewentualny dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy bowiem przypomnieć, że dla zwolnienia z podatku istotny jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód, ale również źródło pochodzenia tego dochodu.

Zmiana Interpretacji Indywidualnej Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 21 stycznia 2008 r., Nr IP-PB3/423-392/07-4/ER przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej DZIECI WARS ...

1) Czy przychód ze zbycia udziałów we wspólnocie można zaliczyć do przychodów z gospodarki mieszkaniowej, a co za tym idzie za przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych? 2) Czy koszty remontu dachu można uznać za koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów we wspólnocie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy dochód osiągany przez wspólnotę mieszkaniową z wynajmu części wspólnych nieruchomości jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany z tego źródła dochód jest zwolniony z podatku dochodowego na mocy art. 17?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa od sprzedaży złomu z likwidacji byłej kotłowni powinna odprowadzić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działają ...

Generowanie strony w 85 ms